Vlada RH imenovala Ivana Gulama za novi mandat u Odbor regija EU!

Na zatvorenom dijelu 197. Sjednice Vlade Republike Hrvatske imenovan je općinski načelnik Ivan Gulam za novi mandat 2020.-2025. U Odbor regija Europske unije što je novi značajan uspjeh za pozicioniranje naše općine.

Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije u mandatnom razdoblju 2020.-2025., donesena je jučer sukladno Odluci o postupku imenovanja članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije (Narodne novine, broj 35/13). Tako se za članove imenuju Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije, Valter Drandić, predsjednik Županijske skupštine Istarske županije, Ivan Gulam, općinski načelnik Općine Pirovac, Danijel Marušić,  župan Brodsko-posavske županije, Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije, Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, Bruno Hranić, općinski načelnik Općine Vidovec te  Željko Turk, gradonačelnik Grada Zaprešića.
 
Zamjenicima članova imenuju se Igor Andrović, župan Virovitičko-podravske županije, Martin Baričević, općinski načelnik Općine Jasenice, Antonija Jozić,  gradonačelnica Grada Pleternice, Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije, Anteo Milos, gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova, Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije, Dinko Pirak, gradonačelnik Grada Čazme, Matija Posavec, župan Međimurske županije, te Slavko Prišćan, općinski načelnik Općine Rovišće.

Europski odbor regija (OR) skupština je lokalnih i regionalnih predstavnika Europske unije (EU) koja predstavlja glas podnacionalnih vlasti ( tj. regija, županija, pokrajina, općina i gradova) unutar institucionalnog okvira EU-a.

Osnovan 1994. godine, Odbor regija uspostavljen je kako bi riješio dva glavna problema. Prije svega, oko tri četvrtine zakonodavstva EU-a provodi se na lokalnoj i regionalnoj razini, pa je bilo logično da lokalne i regionalne vlasti imaju pravo glasa pri donošenju novih europskih zakona. Pored toga, javljala se bojazan od sve većeg jaza između javnosti i postupka Europske integracije; uključivanje izabrane razine vlasti najbliže građanima bio je jedan od načina smanjenja jaza.

Tri su glavna načela u središtu rada Odbora:

Supsidijarnost

Ovo načelo nastalo je u isto vrijeme kada je stvoren OR, a cilj mu je da se odluke unutar Europske unije donose na najbližoj mogućoj razini građanima. Europska unija stoga ne bi trebala izvršavati zadaće koje su primjerenije nacionalnim, regionalnim ili lokalnim upravama.

Blizina

Sve razine vlasti trebale bi biti što bliže građanima i to na način da svoj rad organiziraju transparentno, tako da građani znaju tko organizira što i kome se obratiti da se njihov glas čuje.

Partnerstvo

Dobro europsko upravljanje označava zajedničku suradnju europske, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, pri čemu su sve četiri razine vlasti neizostavne i trebale bi biti uključene u postupak donošenja odluka za višerazinsko upravljanje.