Usvojen je proračun za 2020. godinu u visini 25, 2 milijuna kuna!

Prijedlogom Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 19.721.900,00 kuna. Predviđeno ostvarenje raspoloživih sredstava iz 2019. godine (višak prihoda) iznosi 1.950.000,00 kuna.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija prethodnog razdoblja kao i makroekonomski pokazatelji za naredno razdoblje.

Značajniji prihod Proračuna čine porezni prihodi, sa udjelom od 34% od ukupno planiranih prihoda.

Očekivani priljev proračunskih sredstava od pomoći iz drugih proračuna iznosi 8.663.500,00 kuna odnosno 44% od ukupnih prihoda Proračuna za 2020. godinu, a iste se planiraju realizirati kako slijedi:

– tekuće pomoći iz županijskog proračuna iznose 14.500,00 kuna (sredstva za ogrjev),

– kapitalna pomoć iz županijskog proračuna iznosi 300.000,00 kuna (sufinanciranje nastavka uređenja obalnog zida u uvali Vrilo),

– kapitalne pomoći iz Državnog proračuna iznose 250.000,00 kuna (sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstanih cesta te nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na otlaru i oltarnoj slici u crkvi Sv. Jurja),

– kapitalna pomoć od izvanproračunskog korisnika u iznosu od 110.000,00 kuna (sufinanciranje izgradnje punionice električnih vozila u centru Pirovca),

– kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa proračunskih sredstava iz EU fondova za unapređenje usluga predškolskog odgoja (projekt „Plan za sretan dan“) te zapošljavanja žena za pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama (projekt „Zaželi“) iznose 1.189.000,00 kuna odnosno 6.800.000,00 kuna za projekt izgradnje novog objekta dječjeg vrtića.

Uslijed daljnje provedbe ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i tijekom 2020. godine očekuje se značajniji prihod po osnovi komunalnog doprinosa.

Financijska sredstava po osnovi kapitalnih donacija u iznosu od 312.500,00 kuna odnose se na sredstava u iznosu od 250.000,00 kuna za uređenje i opremanje groblja Sv. Ante sukladno prijavi na javni natječaj raspisan od strane Lokalne akcijske grupe „More 249“. Preostali iznos predstavlja donaciju za izradu prostorno planskih dokumenata.

Ostale prihodovne stavke Proračuna planirane su sukladno ostvarenjima iz proteklih proračunskih godina.

Prijedlogom Proračuna ukupni rashodi i izdaci Općine Pirovac za 2020. godinu iznose 25.171.900,00 kuna. Planiranje Proračuna za narednu proračunsku godinu je temeljeno na gospodarskim i društvenim specifičnostima Općine Pirovac.

Prioritet financiranja se bazira na provedbi projekata društvene infrastrukture i to izgradnje dječjeg vrtića i uređenja zgrade općinske uprave.

Posebni dio Proračuna sadrži rashode raspoređene po programima, (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), izvorima financiranja kao i funkcijskoj klasifikaciji, a sve sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama («Narodne novine», broj 26/10. i 120/13.). Rashodi su obrazloženi po programima tako da je omogućen uvid u svaku pojedinu proračunsku stavku.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.540.000,00 kuna, a obuhvaćaju bruto plaće djelatnika, doprinose na plaću kao i materijalna prava djelatnika.

Materijalni rashodi iznose 6.233.300,00 kuna, a odnose se na rashode materijala i usluga koji su neophodni za funkcioniranje i obavljanje redovne djelatnosti iz djelokruga općinske uprave. Održavanje postojeće komunalne i društvene infrastrukture planirano je sukladno ostvarenju prethodnog razdoblja.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose na usluge banaka i financijske institucije za platni promet te na kamate za dugoročno zaduživanje.

Također, sukladno dugoročnom kreditnom zaduženju planirani su izdaci za otplatu glavnice kredita u iznosu od 260.000,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u ukupnom iznosu od 314.500,00 kuna, a odnose se na isplate sredstava korisnicima programa socijalnih potreba, zatim za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje nabave udžbenika za osnovnoškolsko obrazovanje te stipendiranje studenata.

Rashodi za tekuće donacije su planirani u iznosu od 1.038.850,00 kuna, a odnose se na donacije koje će se isplaćivati za potrebe rada i djelovanja DVD-a Pirovac i Dječjeg vrtića „Mendula“ te na tekuće donacije udrugama građana temeljem provedenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac za 2020. godinu. Svi korisnici tekućih donacija su evidentirani u Posebnom dijelu Proračuna.

Predviđa se kapitalna pomoć trgovačkom društvu „Vrilo“ d.o.o. u iznosu od 150.000,00 kuna za nabavu električnog komunalnog vozila.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 968.000,00 kuna odnose se na ulaganja u izradu projektnih dokumentacija te otkup zemljišta za izgradnju rotora (Zagrebačka ulica – državna cesta D8).

Nadalje, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 10.457.250,00 kuna, a obuhvaćaju kapitalna ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu na području Općine Pirovac.

Značajnije ulaganje po osnovi dodatnih ulaganja na postojećoj komunalnoj infrastrukturi odnosi se na mjere energetske učinkovitosti na sustav javne rasvjete na području Općine Pirovac, zamjenom postojećih rasvjetnih tijela sa visoko efikasnim LED svjetiljkama. Ukupna investicija iznosi cca 3.500.000,00 kuna, a financira se uzimanjem dugoročnog kredita – izravno kreditiranje putem programa ESIF krediti za javnu rasvjetu.

„Proračun koji je usvojen jednoglasno ujedno je i najviši od osnutka općine te za Pirovac znači nastavak svih važnih aktualnih projekata od kojih je najveći izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića, a proračunom se jasno i vidi smjer daljnjeg razvoja naše općine koju i dalje planiramo razvijati uz korištenje značajnih EU sredstava u čemu smo vjerujem jedni od uspješnijih lokalnih samouprava. Zadržavamo sva dosadašnja prava i potpore, a neke također u idućoj godini i unaprijeđujemo s obzirom i na značajan višak proračuna u tekućoj 2019. godini.“, rekao je načelnik Ivan Gulam.