Spreman projekt izgradnje nogostupa kroz Putičanje sa rekonstrukcijom prometnice

Općini Pirovac od strane tvrtke Trivium d.o.o. isporučeno je rješenje izgradnje nogostupa kroz Putičanje kako bi se sagledala mogućnost da se razdvajanjem kolnog i pješačkog prometa, značajnije podigne komunalni standard naselja i sigurnost odvijanja kolnog i pješačkog prometa.
Zahvat se odnosi na sanaciju kolnika i dogradnju nogostupa. Kroz planirani zahvat uređuje se poprečni profil prometnice i rekonstruira niveleta kako bi se ostvarili povoljniji uvjeti priključenja na lokaciji kolnih priključaka. Cilj je bio osigurati kontinuitet pješačkog pločnika kroz naselje Putičanje.

Projektom je obuhvaćena lokalna cesta LC65031 u duljini cca 470 m kojom će se urediti predio od glavnog raskrižja sa državnom cestom DC59 do Crkve Gospe od Karmela. Sjeverni spoj odabran je zbog bolje horizontalne i vertikalne preglednosti.

„Posljednjih nekoliko godina zajedno sa partnerima značajno ulažemo u projektnu dokumentaciju i radove kojim se podiže sigurnost na najvažnijim prometnim pravcima kroz našu općinu. Uloženo je u rekonstrukciju magistrale, novo odmorište u Makirini, prometnice kroz Kašić i prema novom groblju oko 25 milijuna kuna/3,3 milijuna eura, a sad dolazi na red i Putičanje. Vjerujem da ćemo zahvaljujući odličnoj suradnji sa ŽUC-om ŠKŽ projekt realizirati do iduće sezone.“, rekao je načelnik Ivan Gulam.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE