Savjetovanje o prijedlogu Statuta Općine Pirovac

Savjetovanje o prijedlogu Statuta Općine Pirovac
Nositelj izrade akta: Odbor za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Pirovac
Naziv akta: Statut Općine Pirovac
Početak savjetovanja: 11. veljače 2021.
Završetak savjetovanja: 17. veljače 2021.
Savjetovanje se provodi u skraćenom roku zbog usklađivanja akta sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 144/20.), temeljem kojih su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), propisano je da općina, grad i županija imaju statut kojim se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, grada, odnosno županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza. Nadalje je člankom 35. točkom 1. određeno da predstavničko tijelo donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

S obzirom na značajnije izmjene zakonskih rješenja iz područja ustroja i samoupravnog djelokruga lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže se donošenje novog Statuta Općine Pirovac umjesto usklađenja odredbi važećeg Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13., 6/18. i 4/20.). Statutom Općine Pirovac podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Općine, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Pirovac.

Savjetovanje o prijedlogu Statuta Općine Pirovac tiče se svih žitelja Općine Pirovac. Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog akta, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.