PONOVNA JAVNA RASPRAVU o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vrulje

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. i članka 104. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Vrulje za ponovnu javnu raspravu (KLASA: 350-03/18-01/01, URBROJ: 2182-11-02-22-106, od 13. lipnja 2022. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vrulje

● Javni uvid u novi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Vrulje (u daljnjem tekstu: Prijedlog UPU Vrulje), počinje 20. lipnja 2022. godine, a završava 19. srpnja 2022. godine. Tijekom javnog uvida tekstualni i grafički dio elaborata Prijedloga UPU Vrulje bit će izloženi u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac (dvorana za sastanke), svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
Uvid u Prijedlog UPU Vrulje bit će moguć i na mrežnoj stranici Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

● Javno izlaganje, uz prisutnost odgovornog voditelja stručnog izrađivača Urbanističkog plana uređenja Vrulje – Jurcon projekt d.o.o. Zagreb, održat će se 29. lipnja 2022. godine u kino dvorani u Pirovcu, Trg Domovinskog rata 18, s početkom u 13 sati.

● Nadležna javnopravna tijela, pravne i fizičke osobe daju mišljenja, prijedloge i primjedbe samo na dijelove Prijedloga UPU Vrulje koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog.
Nadležna javnopravna tijela u ponovnoj javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju danih zahtjeva. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog UPU Vrulje izrađen u skladu s danim zahtjevima.
Ostali sudionici u ponovnoj javnoj raspravi sudjeluju na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog UPU Vrulje, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju pisane prijedloge i primjedbe neposredno u prijamni ured Općine Pirovac ili poštanskim putem na adresu: Općina Pirovac, Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac.

● Mišljenja, prijedloge i primjedbe moguće je dostaviti, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 19. srpnja 2022. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu napisani čitko i nemaju naznačene podatke o podnositelju (naziv odnosno ime i prezime te adresu), neće se uzeti u obzir pri izradi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

KLASA: 350-03/18-01/01
URBROJ: 2182-11-05/1-22-107
Pirovac, 13. lipnja 2022.

OPĆINA PIROVAC
Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje

Objava:
SLOBODNA DALMACIJA, Regionalne stranice Šibenik,
od 16. 06. 2022. godine.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE