OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

 

 

OBAVIJEST o opisu poslova i plaći radnog mjesta Obrazac ZP1 – izjava o nepostojanju zapreka za prijam OBAVIJEST o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

 

 

Na temelju članka 29. stavaka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pirovac raspisuje

OGLAS
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

na radno mjesto:
1. viši stručni suradnik – voditelj EU projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za ugovoreno vrijeme trajanja projekta, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.

2. administrativni tajnik – koordinator aktivnosti EU projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za ugovoreno vrijeme trajanja projekta, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba
prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
Ad.1.
– magistar ili stručni specijalist društvene struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit,
– položen vozački ispit B kategorije,
– poznavanje rada na računalu.

Ad.2.
– srednja stručna sprema ekonomske ili pravne struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit,
– položen vozački ispit B kategorije,
– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu osobe oba spola.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Pirovac (www.pirovac.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Pirovac objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom),
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o traženom radnom iskustvu,
– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe – diplome),
– dokaz o položenom državnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (presliku svjedodžbe),
– presliku potvrde (uvjerenja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. ZSN-a (obrazac ZP1).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Urednom prijavom, sukladno članku 19. stavku 8. ZSN-a, smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta dostavljaju se na adresu: OPĆINA PIROVAC, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom: «Prijam u službu Općine Pirovac – ne otvaraj».
Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-03/20-01/01
URBROJ: 2182/11-03/1-20-1
Pirovac, 7. rujna 2020.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PIROVAC

PROČELNIK
Marin Barić, dipl. oec., v. r.

OBJAVA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik,
od 14. 09. 2020. godine.