ODLUKA o preventivnim mjerama sprečavanja širenja virusa Covid-19 (koronavirus)

Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.), a sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Općine Pirovac sa sjednice od 15. ožujka 2020. godine, općinski načelnik Općine Pirovac donosi

ODLUKU
o preventivnim mjerama sprečavanja širenja virusa Covid-19 (koronavirus)

Članak 1.

Zbog novonastale situacije glede sprječavanja daljnjeg širenja virusa Covid-19 (koronavirus) na području Općine Pirovac i općenito ugroze zdravlja stanovništva Republike Hrvatske, ovom Odlukom određuje se provođenje sljedećih preventivnih mjera:

1. Zabranjuju se sva daljnja organizirana događanja i javni skupovi na području Općine Pirovac.

2. Preporučuje se svim javnim ustanovama zabrana rada sa strankama te obavljanje poslova iz djelokruga nadležnosti isključivo telefonskim odnosno elektronskim putem.

3. Nalaže se trgovinama mješovite robe, poštanskoj ustanovi i drugim objektima u kojima se zadržava veći broj ljudi da na ulazima u objekte osiguraju punktove s dezinfekcijskim sredstvima. Sukladno navedenom, vršit će se kontrola takvih objekata i u slučaju nepoštivanja predmetne mjere za takve objekte bit će izdano rješenje o ograničavanju rada.

4. Radno vrijeme trgovina svih vrsta ponude (mješovita roba, pekara, mesnica i slično), izuzev ljekarne, ograničava se do 18 sati. Potrebno je nadalje ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u trgovinama na način da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno ulaze u navedene objekte te ispred blagajni na pod staviti oznake razmaka od 1 (jedan) metar. Omogućiti da radi što veći broj blagajni – kasa radi veće protočnosti kupaca.

5. Ugostiteljski objekti i objekti uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje neposredni kontakt s klijentima (frizeri, kozmetičari i slično) zatvaraju se za daljnji rad. Zabrana rada počinje teći od dana 16. ožujka 2020. godine (ponedjeljak), od 15 sati. Predmetna zabrana se ne odnosi na uslugu dostave hrane.

Članak 2.

Provedba mjera iz članka 1. ove Odluke traje do opoziva ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će na mrežnim stanicama Općine Pirovac i oglasnim pločama.

Klasa: 500-01/20-01/01
Urbroj: 2182/11-02-20-1
Pirovac, 16. ožujka 2020.

OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v.r.

Općina Pirovac posebnom će odlukom definirati način pomoći pogođenim poslovnim subjektima nakon stavljanja ove odluke van snage, a koja je proizašla iz donesenih preventivnih mjera o sprečavanju širenja virusa Covid-19 (koronavirus).