ODLUKA o opozivu Odluke o obustavi rada specifičnih gospodarskih djelatnosti na području Općine Pirovac

Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13., 6/18. i 4/20.), a sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Općine Pirovac, općinski načelnik Općine Pirovac donosi

ODLUKU
o opozivu Odluke o obustavi rada specifičnih gospodarskih djelatnosti
na području Općine Pirovac

Članak 1.

Opoziva se Odluka o obustavi rada specifičnih gospodarskih djelatnosti na području Općine Pirovac (Klasa: 500-01/20-01/03, Urbroj: 2182/11-02-20-1, od 23. ožujka 2020. godine).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će na mrežnim stanicama Općine Pirovac i oglasnim pločama.

Klasa: 500-01/20-01/03
Urbroj: 2182/11-02-20-2
Pirovac, 3. travnja 2020.

OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.