Odluka o obustavi rada specifičnih gospodarskih djelatnosti na području Općine Pirovac

Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.), a sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Općine Pirovac, općinski načelnik Općine Pirovac donosi

ODLUKU
o obustavi rada specifičnih gospodarskih djelatnosti na području Općine Pirovac

Članak 1.

Zbog novonastale situacije glede sprječavanja daljnjeg širenja virusa Covid-19 (koronavirus) na području Općine Pirovac i općenito ugroze zdravlja stanovništva Republike Hrvatske, ovom Odlukom određuje se provođenje sljedeće preventivne mjere:

1. Zabranjuje se daljnji rad pravnim osobama i fizičkim osobama obrtnicima koji obavljaju djelatnost:
– nautičkog turizma,
– iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) brodova i čamaca,
– proizvodnje, servisa, održavanja i prodaje brodova i čamaca,
– građevinarstva te gradnje stambenih i nestambenih zgrada.

Članak 2.

Provedba mjere iz članka 1. ove Odluke traje do opoziva ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će na mrežnim stanicama Općine Pirovac i oglasnim pločama.

Klasa: 500-01/20-01/02
Urbroj: 2182/11-02-20-1
Pirovac, 23. ožujka 2020.

OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec