OBAVIJEST o produženju trajanja javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i točke 4. Zaključka o izmjenama Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac za javnu raspravu (Klasa: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2182/11-03-19-42, od 21. studenoga 2019. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

OBAVIJEST
o produženju trajanja javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III)
Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

● Produžuje se trajanje javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP).

● Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP počinje dana 14. studenoga 2019. godine, a završava dana 13. prosinca 2019. godine. Tijekom javnog uvida tekstualni i grafički dio elaborata Prijedloga Izmjena i dopuna PPUOP izložen je u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac (dvorana za sastanke), svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP omogućen je i na službenoj internetskoj stranici Općine Pirovac: www.pirovac.hr.

● Mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP moguće je dostaviti, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 13. prosinca 2019. godine do 15 sati.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu napisani čitko i nemaju naznačene podatke o podnositelju (naziv odnosno ime i prezime te adresu), neće se uzeti u obzir pri izradi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-02/18-01/03
Urbroj: 2182/11-04-02-19-43
Pirovac, 21. studenoga 2019.

 Općina Pirovac
Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje