OBAVIJEST o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) PPUO Pirovac.

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac za ponovnu javnu raspravu (KLASA: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2182/11-02-20-135, od 20. veljače 2020. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

• Javni uvid u novi Prijedlog Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP), počinje dana
2. ožujka 2020. godine, a završava dana 12. ožujka 2020. godine. Tijekom javnog uvida tekstualni i grafički dio elaborata Prijedloga Izmjena i dopuna PPUOP bit će izloženi u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac (dvorana za sastanke), svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP bit će moguć i na službenoj internetskoj stranici Općine Pirovac: www.pirovac.hr.

• Javno izlaganje, uz prisutnost odgovornog voditelja stručnog izrađivača Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac – „Jurcon projekt” d.o.o. Zagreb, održat će se dana 9. ožujka 2020. godine u kino dvorani u Pirovcu, Trg Domovinskog rata 18, s početkom u 12 sati.

• Nadležna javnopravna tijela, pravne i fizičke osobe daju nova mišljenja, prijedloge i primjedbe samo na dijelove Prijedloga Izmjena i dopuna PPUOP koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog.
Nadležna javnopravna tijela u ponovnoj javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju zahtjeva samo na dijelove Prijedloga Izmjena i dopuna PPUOP koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog izrađen u skladu s danim zahtjevima.
Ostali sudionici u ponovnoj javnoj raspravi sudjeluju na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju pisane prijedloge i primjedbe neposredno u prijamni ured Općine Pirovac ili poštanskim putem na adresu: Općina Pirovac, Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac.

• Mišljenja, prijedloge i primjedbe moguće je dostaviti, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 12. ožujka 2020. godine do 15 sati.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu napisani čitko i nemaju naznačene podatke o podnositelju (naziv odnosno ime i prezime te adresu), neće se uzeti u obzir pri izradi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/18-01/03
URBROJ: 2182/11-05/1-20-136
Pirovac, 20. veljače 2020.

OPĆINA PIROVAC
Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje