JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac za 2021. godinu

 

Obrazac I – Prijavnica Obrazac II – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

Na temelju članka 5. Odluke o kriterijima i postupcima predlaganja programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac (KLASA: 230-01/15-01/02, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 23. rujna 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture
i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac
za 2021. godinu

I. Javne potrebe u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Pirovac jesu programi, odnosno aktivnosti, akcije i manifestacije, te poslovi i djelatnosti u narečenim područjima od interesa za Općinu Pirovac.

II. U programe javnih potreba Općine Pirovac za 2021. godinu uvrstit će se:
u području sporta – sufinanciranje programskih djelatnosti udruga građana na razini Općine, sufinanciranje programa sportskih škola djece i mladeži te programa nastupa sportaša i sportskih udruga na domaćim i međunarodnim natjecanjima;
u području kulture – sufinanciranje programskih djelatnosti udruga građana u kulturi, sufinanciranje kulturnih akcija i manifestacija te programa poticanja, razvitka i promicanja kulturnog stvaralaštva djece i mladeži, sufinanciranje konzervatorskih i restauratorskih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
u području društvenih djelatnosti – sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga građana koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.

III. Prijedloge programa mogu predlagati udruge građana koje obavljaju narečene programske djelatnosti te imaju sjedište na području Općine Pirovac.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Pirovac.

IV. Predlagatelj programa je obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– popunjeni obrazac prijavnice,
– obrazloženje (opis) predloženog/predloženih programa,
– financijski plan odnosno specificirani troškovnik za izvršenje plana za svaki predloženi program, u kojem će se navesti podaci o ukupnim troškovima izvršenja programa, podaci o financijskim sredstvima koja se osiguravaju iz vlastitih i/ili drugih izvora te podaci o dijelu financijskih sredstava za koja se predlaže da ih osigura Općina Pirovac,
– dokaz o registraciji udruge (Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, ne stariji od tri mjeseca do dana objave ovoga Javnog poziva),
– izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

V. Prijedlozi programa pripremljeni u skladu sa sadržajem ovoga Javnog poziva podnose se zaključno do 31. listopada 2020. godine, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijedlog programa javnih potreba – ne otvarati“, na adresu: OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, bez obzira na način dostave.

VI. Vrednovanje i odabir prijavljenih programa provest će Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijedloga.
Predlagatelji programa imaju pravo prigovora na odluku o odabiru programa u roku od 8 dana od dana objave iste odluke na mrežnoj stranici Općine Pirovac. Prigovor se podnosi općinskom načelniku. Nakon isteka roka za podnošenje prigovora i donošenja odluke po prigovorima, pristupa se sklapanju ugovora o financiranju provedbe programa.

VII. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje niti uvrstiti u programe javnih potreba Općine Pirovac za 2021. godinu.

VIII. Obrasci prijavnice i izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja mogu se osobno preuzeti u službenim prostorijama općinske uprave odnosno dostupni su na mrežnoj stranici Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

KLASA: 402-01/20-01/11
URBROJ: 2182/11-02-20-1
Pirovac, 17. rujna 2020.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA DODJELE
FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA GRAĐANA
OPĆINE PIROVAC

Objava:
Mrežna stranica Općine Pirovac – www.pirovac.hr,
od 28. 09. 2020. godine.