JAVNI POZIV za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Općine Pirovac

Na temelju Odluke o provođenju javnog poziva za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (KLASA: 340-05/20-01/04, URBROJ: 2182/11-02-20-1, od 30. travnja 2020. godine), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva Općine Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na
području Općine Pirovac

I. Pozivaju se pravne osobe i fizičke osobe obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, za podnošenje zahtjeva za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Općine Pirovac.

II. Prijevoz putnika cestovnim turističkim vlakom obavlja se na temelju rješenja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (u daljnjem tekstu: rješenje).
Za područje Općine Pirovac određuje se izdavanje ukupno dva rješenja, uz uvjet da se jednom prijevozniku može izdati najviše jedno rješenje.
Rješenje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: JUO), po provedenom ovom javnom pozivu.
Rješenje se izdaje na vrijeme od tri godine i nije prenosivo.

III. Relacije prometovanja cestovnog turističkog vlaka su sljedeće:
   a) rješenje za obavljanje prijevoza na području naselja Pirovac:
polazna lokacija – parking prostor u Ulici kralja Krešimira IV – Zagrebačka ulica – okretište kod hotela Miran – Zagrebačka ulica, povratno – Ulica kralja Krešimira IV – Ulica kralja Zvonimira – Ulica Blajburških žrtava – Ulica dr. Franje Tuđmana – Trg Domovinskog rata – povratak na polaznu lokaciju.
   b) rješenje za obavljanje prijevoza na području Parka prirode Vransko jezero:
polazna lokacija – parking prostor u lučici Prosika – ulaz na administrativno područje Općine Pirovac: predio Donja Tonja – predio Mednjača.

IV. Početna visina godišnje naknade za obavljanje prijevoza putnika iznosi:
– 8.000,00 kuna za relaciju prometovanja iz točke III. podtočke a) ovoga javnog poziva,
– 100,00 kuna za relaciju prometovanja iz točke III. podtočke b) ovoga javnog poziva.

V. Zahtjev za izdavanje rješenja dostavlja se u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu javnog poziva, s naznakom „NE OTVARAJ – Obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom“.
Rok za podnošenje zahtjeva je 8 dana od dana objave javnog poziva bez obzira na način dostave. Zahtjevi koji budu nepotpuni, predani ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

VI. Pisani zahtjev mora sadržavati:
1. puni naziv podnositelja zahtjeva (naziv odnosno ime i prezime, adresu, kontakt podatke),
2. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (preslika izvoda iz poslovnog, sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. dokaz o tehničkoj ispravnosti turističkog vlaka (preslika prometne dozvole za vučno vozilo i priključna vozila),
4. dokaz o osposobljenosti vozača (preslika vozačke dozvole),
5. fotografski snimak turističkog vlaka,
6. iznos ponuđene godišnje naknade – najmanje u visini početne godišnje naknade iz točke IV. ovoga javnog poziva.

VII. Kriterij za odabir najpovoljnijeg zahtjeva po pojedinoj relaciji prometovanja je najviša ponuđena godišnja naknada, uz uvjet da zahtjev sadržava sve elemente i priloge utvrđene točkom VI. ovoga javnog poziva.

VIII. Svi podnositelji zahtjeva bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima javnog poziva u roku od 8 dana od dana razmatranja zaprimljenih zahtjeva – ponuda.
Po dobivanju obavijesti o rezultatima javnog poziva, podnositelj zahtjeva je dužan najkasnije u roku od 8 dana uplatiti iznos godišnje naknade u korist računa proračuna Općine Pirovac, IBAN: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 5738–OIB. U protivnom, smatra se da je isti odustao, a dodijeljena relacija prometovanja cestovnog turističkog vlaka, bez prethodne obavijesti, dodijelit će se sljedećem najpovoljnijem podnositelju zahtjeva.
Po podmirenju naknade JUO će izdati rješenje.
Podnositelj zahtjeva je obvezan godišnje naknade za preostale godine važenja rješenja podmiriti najkasnije do 1. lipnja svake tekuće godine.
Povjerenstvo zadržava pravo da ne prihvati niti jedan zaprimljeni zahtjev odnosno da poništi ovaj javni poziv u cijelosti bez posebnog obrazloženja te Općina Pirovac ne snosi nikakvu odgovornost za troškove podnositelja zahtjeva vezane uz postupak sudjelovanja u javnom pozivu.

Klasa: 340-05/20-01/04
Urbroj: 2182/11-02-20-2
Pirovac, 15. svibnja 2020.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA
OPĆINE PIROVAC

Objava:
„Slobodna Dalmacija“ – Regionalne stranice Šibenik,
od 20. 05. 2020. godine.