JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac

Na temelju članaka 131., 132. i 133. Zakona o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine), Općina Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja
nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac

I. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izvedene ceste o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac, u zemljišne knjige.

II. Popis cesta u postupku evidentiranja:

– Ulica put Kokanovice,
– Ulica Porat.

III. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja navedenih nerazvrstanih cesta izradit će društvo GEODEZIJA d.o.o. za katastarsko-geodetske poslove, Šibenik, Kralja Zvonimira 42, OIB: 03698722831, pod vodstvom ovlaštenog inženjera geodezije Božidar Čulav, mag.ing.geod. (broj ovlaštenja: Geo 174).

IV. Općina Pirovac započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

V. Nositelji prava na nekretninama mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 26. 11. 2019. godine (utorak), u vremenu od 9 – 13 sati u prostorijama Općine Pirovac, I. kat, na adresi: Zagrebačka 23, 22213 Pirovac.

KLASA: 932-12/19-01/01
URBROJ: 2182/11-03-19-1
Pirovac, 20. studenoga 2019.

OPĆINA PIROVAC

Objava: 
SLOBODNA DALMACIJA – Regionalne stranice Šibenik, 
od 25. 11. 2019. godine.