JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pirovac raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

na radno mjesto: 
referent – prometni redar, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, 
uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba
prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– završen program osposobljavanja za prometnog redara,
– položen vozački ispit B kategorije,
– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu osobe oba spola.
Natjecati se mogu i kandidati koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijma u službu.
Kandidat koji nema završen program osposobljavanja mora se stručno osposobiti i položiti ispit do polaganja državnog stručnog ispita.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Općine Pirovac, www.pirovac.hr, dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Pirovac objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom),
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o traženom radnom iskustvu (izvornik),
– dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik svjedodžbe/diplome),
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (neovjereni preslik svjedodžbe),
– dokaz o završenom programu osposobljavanja za poslove prometnog redara, za kandidate koji imaju završen program osposobljavanja (neovjereni preslik uvjerenja),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili neovjereni preslik),
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
– neovjereni preslik vozačke dozvole.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama», na adresu: OPĆINA PIROVAC, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom: «Prijam u službu Općine Pirovac – ne otvaraj».
Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-02/19-01/01
URBROJ: 2182/11-04-19-1
Pirovac, 14. lipnja 2019. 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
OPĆINE PIROVAC 

Objavljeno: 
„NARODNE NOVINE”, broj 63/19. – Oglasni dio, 
od 28. 06. 2019. godine. 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE