JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja Općine Pirovac, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Podrška potrebitima na području Općine Pirovac“

Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13., 6/18. i 4/20.), a u svezi Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625, od 16. siječnja 2020. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0317, od 19. veljače 2020. godine, općinski načelnik Općine Pirovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja Općine Pirovac, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Podrška potrebitima na području Općine Pirovac“

Broj traženih radnica: 5 izvršiteljica
Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme za ugovoreno vrijeme trajanja projekta, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Pirovac

Opis poslova:
– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
– pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava,
– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (osnovna škola, srednja škola u trogodišnjem odnosno četverogodišnjem trajanju).

Prednost imaju sljedeće kandidatkinje:
– nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na žene starije od 50 godina,
– žene iz različitih ranjivih skupina (žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Pisanoj prijavi na javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku svjedodžbe ili drugog dokaza o završenom obrazovanju,
– potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave ovoga javnog natječaja),
– potvrdu o pripadnosti posebnoj skupini,
¬– vlastoručno ispunjenu i potpisanu izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka u svrhu javnog natječaja (dostupna na službenoj web stranici Općine Pirovac, www.pirovac.hr).

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja pri HZZ-u. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Općina Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom: «Prijava na javni natječaj – ZAŽELI».
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O ishodu javnog natječaja kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku. U sklopu projekta sve osobe koje se zaposle obvezne su pohađati edukativni tečaj o trošku Općine Pirovac.

Ovaj javni natječaj će biti objavljen na službenim web stranicama HZZ-a i Općine Pirovac.

KLASA: 112-07/20-01/01
URBROJ: 2182/11-02-20-1
Pirovac, 2. studenoga 2020.

OPĆINA PIROVAC

OBJAVA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje,
od 05. 11. 2020. godine.