JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska

Temeljem članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09. i 5/19.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska (KLASA: 363-01/20-01/107, URBROJ: 2182/11-02-20-1, od 28. prosinca 2020. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je davanje u zakup javnih površina u naselju Pirovac za postavljanje kioska. U zakup se daje 5 lokacija na razdoblje od 3 godine (01. 01. 2021. – 31. 12. 2023. godine), uz početne cijene zakupa, kako slijedi:

1. tobacco kiosk – početna cijena 210,00 kn/m2 mjesečno
– lokacija 1.1. Trg Domovinskog rata (kiosk maksimalne tlocrtne površine do 9 m2),
– lokacija 1.2. P. D. Vrančića.

2. kiosk za prodaju voća i povrća – početna cijena 120,00 kn/m2 mjesečno
– lokacija 2.1. Trg Domovinskog rata.

3. kiosk za prodaju cvijeća i cvjetnih aranžmana – početna cijena 120,00 kn/m2 mjesečno
– lokacija 3.1. Trg Domovinskog rata.

4. kiosk za prodaju pekarskih proizvoda i proizvoda brze hrane – početna cijena 250,00 kn/m2 mjesečno,
– lokacija 4.1. Trg Domovinskog rata (kiosk maksimalne tlocrtne površine do 15 m2).

II. UVJETI NATJEČAJA

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. puni naziv ponuditelja (naziv odnosno ime i prezime, adresu, kontakt podatke),
2. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog/
trgovačkog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. iznos ponuđene cijene zakupnine (najmanje u visini početne cijene) s točno naznačenom traženom lokacijom,
4. dokaz o uplati jamčevine.

III. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu po svakoj lokaciji uplatiti iznos od 2.000,00 kuna.
Jamčevina se uplaćuje u korist računa Općine Pirovac, IBAN: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 5738–OIB.
Prilikom sklapanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa za 2021. godinu.
Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, a on u propisanom roku ne pristupi sklapanju ugovora, jamčevina mu neće biti vraćena.
Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos jamčevine bit će mu vraćen u cijelosti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

IV. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom
„NE OTVARAJ – Natječaj za zakup javne površine“.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave.
Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

V. ODABIR PONUDITELJA

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude, uz ispunjavanje svih uvjeta utvrđenih ovim natječajem, je najveći ponuđeni iznos zakupnine za pojedinu lokaciju.
Svaki ponuditelj je dužan za svoj kiosk osigurati zaseban priključak na elektroenergetsku mrežu.

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 5 dana od dana završetka rada Povjerenstva za provedbu natječaja.
Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti sklapanju ugovora o zakupu javne površine. U protivnom, smatrat će se da je isti odustao te pravo zakupa stječe ponuditelj koji je ponudio iznos najbliži najvećem ponuđenom iznosu zakupnine.
Dosadašnji zakupnici lokacija iz točke I. ovoga natječaja, koji sudjeluju u natječaju i udovoljavaju uvjetima natječaja, te su u potpunosti izvršavali dosadašnje obveze glede korištenja javne površine i prihvate najveći iznos postignute zakupnine za određenu lokaciju, imaju pravo prvenstva.
Povjerenstvo zadržava pravo da ne prihvati niti jednu zaprimljenu ponudu odnosno da poništi ovaj natječaj u cijelosti bez posebnog obrazloženja te Općina Pirovac ne snosi nikakvu odgovornost za troškove odbijenih ponuditelja vezane uz postupak sudjelovanja u ovom natječaju.

KLASA: 363-01/20-01/107
URBROJ: 2182/11-02-21-2
Pirovac, 4. siječnja 2021.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

OBJAVA:
„SLOBODNA DALMACIJA“, Regionalne stranice Šibenik,
od 14. 01. 2021. godine.