JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vrulje

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Vrulje za javnu raspravu (Klasa: 350-03/18-01/01, URBROJ: 2182/11-03-19-33, od 7. studenoga 2019. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vrulje

● Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Vrulje (u daljnjem tekstu: Prijedlog UPU Vrulje), počinje dana 14. studenoga 2019. godine, a završava dana 13. prosinca 2019. godine. Tijekom javnog uvida tekstualni i grafički dio elaborata Prijedloga UPU Vrulje bit će izloženi u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac (dvorana za sastanke), svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.

Uvid u Prijedlog UPU Vrulje bit će moguć i na službenoj internetskoj stranici Općine Pirovac: www.pirovac.hr.


● Javno izlaganje, uz prisutnost odgovornog voditelja stručnog izrađivača Urbanističkog plana uređenja Vrulje – „Jurcon projekt“ d.o.o. Zagreb, održat će se dana 20. studenoga 2019. godine u kino dvorani u Pirovcu, Trg Domovinskog rata 18, s početkom u 13,30 sati.


● Nadležna javnopravna tijela u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju zahtjeva za izradu Urbanističkog plana uređenja Vrulje. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog UPU Vrulje izrađen u skladu s danim zahtjevima.

Ostali sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog UPU Vrulje, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju pisane prijedloge i primjedbe neposredno u prijamni ured Općine Pirovac ili poštanskim putem na adresu: Općina Pirovac, Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac.

● Mišljenja, prijedloge i primjedbe moguće je dostaviti, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 13. prosinca 2019. godine do 15 sati.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu napisani čitko i nemaju naznačene podatke o podnositelju (naziv odnosno ime i prezime te adresu), neće se uzeti u obzir pri izradi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-03/18-01/01
Urbroj: 2182/11-04-02-19-34
Pirovac, 7. studenoga 2019.

Općina Pirovac
Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje

Tekstualni dio

Grafički dio