JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac za javnu raspravu (Klasa: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2182/11-03-19-31, od 7. studenoga 2019. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

● Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP), počinje dana 14. studenoga 2019. godine, a završava dana 28. studenoga 2019. godine. Tijekom javnog uvida tekstualni i grafički dio elaborata Prijedloga Izmjena i dopuna PPUOP bit će izloženi u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac (dvorana za sastanke), svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP bit će moguć i na službenoj internetskoj stranici Općine Pirovac: www.pirovac.hr.

 

● Javno izlaganje, uz prisutnost odgovornog voditelja stručnog izrađivača Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac – „Jurcon projekt“ d.o.o. Zagreb, održat će se dana 20. studenoga 2019. godine u kino dvorani u Pirovcu, Trg Domovinskog rata 18, s početkom u 12 sati.

 

● Nadležna javnopravna tijela u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP izrađen u skladu s danim zahtjevima.

Ostali sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju pisane prijedloge i primjedbe neposredno u prijamni ured Općine Pirovac ili poštanskim putem na adresu: Općina Pirovac, Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac.

 

● Mišljenja, prijedloge i primjedbe moguće je dostaviti, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 28. studenoga 2019. godine do 15 sati.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu napisani čitko i nemaju naznačene podatke o podnositelju (naziv odnosno ime i prezime te adresu), neće se uzeti u obzir pri izradi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-02/18-01/03
Urbroj: 2182/11-04-02-19-32
Pirovac, 7. studenoga 2019.

Općina Pirovac
Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje

Tekstualni dio

Grafički dio