JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran za javnu raspravu (KLASA: 350-03/21-01/03, URBROJ: 2182-11-02-22-12, od 13. lipnja 2022. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

● Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran (u daljnjem tekstu: Prijedlog Izmjena i dopuna UPU Miran), počinje 20. lipnja 2022. godine, a završava 1. srpnja 2022. godine. Tijekom javnog uvida tekstualni i grafički dio elaborata Prijedloga Izmjena i dopuna UPU Miran bit će izloženi u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac (dvorana za sastanke), svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU Miran bit će moguć i na mrežnim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

● Javno izlaganje, uz prisutnost odgovornog voditelja stručnog izrađivača Izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran – Jurcon projekt d.o.o. Zagreb, održat će se 29. lipnja 2022. godine u kino dvorani u Pirovcu, Trg Domovinskog rata 18, s početkom u 12 sati.

● Nadležna javnopravna tijela u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog Izmjena i dopuna UPU Miran izrađen u skladu s danim zahtjevima.
Ostali sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU Miran, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju pisane prijedloge i primjedbe neposredno u prijamni ured Općine Pirovac ili poštanskim putem na adresu: Općina Pirovac, Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac.

● Mišljenja, prijedloge i primjedbe moguće je dostaviti, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 1. srpnja 2022. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu napisani čitko i nemaju naznačene podatke o podnositelju (naziv odnosno ime i prezime te adresu), neće se uzeti u obzir pri izradi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-03/21-01/03
URBROJ: 2182-11-05/1-22-13
Pirovac, 13. lipnja 2022.

OPĆINA PIROVAC
Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje

Objava:
SLOBODNA DALMACIJA, Regionalne stranice Šibenik,
od 16. 06. 2022. godine.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE