Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Sukladno odredbi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/19.) nositelj izrade Plana Općina Pirovac i stručni izrađivač Plana Jurcon projekt d.o.o. Zagreb sačinili su:

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
o Prijedlogu
Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19.), te provedene javne rasprave o Prijedlogu (III) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Plan), sačinjava se Izvješće o javnoj raspravi.

Objava javne rasprave, trajanje i mjesto javnog uvida, datum i vrijeme održavanja javnog izlaganja objavljeno je u listu “Slobodna Dalmacija” (11.11.2019.), na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – www.mgipu.hr (08.11.2019.) i na web stranici Općine Pirovac – www.pirovac.hr (11.11.2019.) i Objave o produženju trajanja javne rasprave objavljeno je u listu „Slobodna Dalmacija” (25.11.2019.), na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – www.mgipu.hr (22.11.2019.) i na web stranici Općine Pirovac – www.pirovac.hr (25.11.2019.).

1. Javni uvid u trajanju od 14. studenog 2019. do 13. prosinca 2019. godine održan u prostorijama Općine Pirovac (dvorana za sastanke), Zagrebačka 23, 22213 Pirovac te na službenim stranicama Općine Pirovac (na adresi: www.pirovac.hr).
2. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održano je 20. studenog 2019. godine, u 12:00 sati, u kino dvorani u Pirovcu, Trg Domovinskog rata 18, 22213 Pirovac.

Nositelj izrade predmetnog Plana dostavio je pozive prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/19.), te Odluci o izradi predmetnog Plana.

Tijekom javne rasprave o Prijedlogu Plana, vođen je Zapisnik (u prilogu).

U zakonskom roku dobivene su 92 primjedbe u pisanom obliku, putem pošte odnosno pisarnice.
Zaprimljeno je Mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije da je Postupak ocjene o potrebi strateške procjene proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, te za planirane Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac ne treba provesti Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Sukladno navedenom Mišljenju općinski načelnik donio je Odluku o neprovođenju strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac.

Sve pristigle primjedbe su obrađene i sastavni su dio ovog Izvješća i nalaze se u prilogu.

PREUZIMANJEIZVJEŠĆA