JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava

Temeljem članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09. i 5/19.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – bankomata (Klasa: 363-01/20-01/57, Urbroj: 2182/11-02-20-1, od 23. lipnja 2020. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava

 1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je davanje u zakup javnih površina u naselju Pirovac za postavljanje pokretnih naprava – bankomata (ATM uređaja), čija pojedinačna tlocrtna površina nije veća od 2,50 m2. U zakup se daju 2 (dvije) lokacije na rok od 2 godine, prema sljedećim uvjetima:

 1. a) bankomat 1.

– lokacija 1.1 Trg Domovinskog rata (ispred kućnog broja 17),

– početna cijena iznosi 2.500,00 kn mjesečno.

 1. b) bankomat 2.

– lokacija 1.2 Trg Domovinskog rata (ispred kućnog broja 3),

– početna cijena iznosi 2.500,00 kn mjesečno.

 1. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 1.500,00 kuna, u korist računa proračuna Općine Pirovac, IBAN: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 5738–OIB.

Prilikom sklapanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa.

Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, a on u propisanom roku ne pristupi sklapanju ugovora, jamčevina mu neće biti vraćena.

Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos jamčevine bit će mu vraćen u cijelosti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

III. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za zakup javne površine“.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave. Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

 1. UVJET NATJEČAJA

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. puni naziv ponuditelja (naziv odnosno ime i prezime, adresu, kontakt podatke),
 2. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog/trgovačkog,

strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),

 1. iznos ponuđene cijene zakupnine (najmanje u visini početne cijene), s naznakom lokacije,
 2. dokaz o uplati jamčevine u propisanom iznosu.
 1. ODABIR PONUDITELJA

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupnine po pojedinoj lokaciji, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente i priloge utvrđene točkom IV. ovoga natječaja.

 1. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti sklapanju ugovora o zakupu javne površine. U protivnom, smatra se da je isti odustao, a dodijeljena lokacija, bez prethodne obavijesti, dodijelit će se drugom ponuditelju.

Povjerenstvo zadržava pravo da ne prihvati niti jednu zaprimljenu ponudu odnosno da poništi ovaj natječaj u cijelosti bez posebnog obrazloženja te Općina Pirovac ne snosi nikakvu odgovornost za troškove odbijenih ponuditelja vezane uz postupak sudjelovanja u javnom natječaju.

Klasa: 363-01/20-01/57
Urbroj: 2182/11-02-20-2
Pirovac, 23. lipnja 2020.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

OBJAVA:
„SLOBODNA DALMACIJA“ – Regionalne stranice Šibenik,
06. 2020. godine (petak)