3. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 54. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21.),

s a z i v a m

3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
5. studenoga 2021. godine (petak), s početkom u 9 sati.
Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 4. kolovoza 2021. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna (II.) Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu (Prijedlog Izmjena i dopuna (II.) Plana razvojnih programa Općine Pirovac
za razdoblje od 2021. – 2023. godine),
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu,
4. Prijedlog Izmjena (II.) Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2021. godinu,
5. Prijedlog Izmjena (II.) Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2021. godinu,
6. Prijedlog Izmjena (II.) Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2021. godinu,
7. Prijedlog Izmjene (I.) Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2021. godinu,
8. Prijedlog Izmjene (II.) Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2021. godinu,
9. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2021. godine,
10. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Pirovac,
11. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade,
12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture (dio Zagrebačke ulice),
13. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran,
14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mendula,
15. Prijedlog Odluke o osnivanju i izdavanju službenog glasila Općine Pirovac,
16. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje opreme – spremnici za otpad vlasništva Općine Pirovac trgovačkom društvu Vrilo d.o.o. Pirovac,
17. Godišnji financijski izvještaj trgovačkog društva Vrilo d.o.o. Pirovac za 2020. godinu,
18. Financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirovac za 2020. godinu,
19. Prijedlog Suglasnosti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Pirovčankom PZ Pirovac.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, voditeljica Službe za financije općinske uprave te direktor trgovačkog društva Vrilo d.o.o.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Igor Meić, bacc. oec., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA