OBAVIJEST O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MENDULA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Na temelju članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Mendula i Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Mendula za pedagošku godinu 2023./2024. koje je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mendula dana 10. svibnja 2023. (KLASA: 601-05/23-01/13, URBROJ: 2182-11-34- 1/2-01-23-1) Dječji vrtić Mendula objavljuje

OBAVIJEST O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MENDULA ZA PEDAGOŠKU
GODINU 2023./2024.

Prijave za upis djece podnose se od 11. svibnja 2023. do 19. svibnja 2023. (do 12.00 h) putem sustava e-Građani, dostupno na poveznici https://gov.hr. Za pristup potrebno je izabrati u katalogu usluga opciju „Odgoj i obrazovanje“, a zatim „ e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove“. Nakon prijave odabire se modul upisa u dječje vrtiće.

I. VRSTE PROGRAMA U DJEČJEM VRTIĆU MENDULA

• Redoviti cjelodnevni program za skupinu djece rane dobi
• Redoviti cjelodnevni program za skupinu djece predškolske dobi
• Redoviti poludnevni program za skupinu djece predškolske dobi s ručkom
• Redoviti poludnevni program za skupinu djece predškolske dobi s užinom
• Program Predškole

U skupinu djece rane dobi se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše jednu godinu života.
U skupinu djece predškolske dobi se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše tri godine života.

II. UVJETI UPISA I NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Informacije o uvjetima, ostvarivanju prednosti pri upisu te načinu provođenja upisa, nalaze se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Mendula ( www.djecjivrticmendula.hr ), a čine sastavni Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Mendula za pedagošku godinu 2023./2024.

III. REZULTATI UPISA

Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama Vrtića, kao i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mendula dana 6. lipnja 2023. godine.
Rezultati upisa djece bit će objavljeni na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mendula, kao i službenoj web stranici Općine Pirovac dana 26. lipnja 2023. godine.

 

ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ