UPUTA O POSTUPKU KANDIDIRANJA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021. GODINE

Vlada Republike Hrvatske dana 15. travnja 2021. godine donijela je odluku o raspisivanju Lokalnih izbora, koja odluka je istog dana i stupila na snagu.

Stavkom 1. čl. 21. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 142/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20) propisano je da kandidacijske liste i kandidature moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, a što znači da rok za podnošenje kandidacijskih lista i kandidatura počinje teći dana 16. travnja 2021. godine i traje do dana 29. travnja 2021. godine.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pirovac obavještava da će za vrijeme trajanja navedenog roka dežurati radi ovjere očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidatura za članove Općinskog vijeća, općinskog načelnika, te radi zaprimanja kandidacijskih lista za članove Općinskog vijeća u svom sjedištu, u zgradi Općine Pirovac, na adresi Zagrebačka 23, svaki radni dan u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, a zadnji dan roka, 29. travnja 2021. godine, u vremenu od 09,00 do 24,00 sata. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pirovac će dežurati i u dane vikenda 24. i 25. travnja 2021. godine od 10,00-13,00 sati.

Podnošenje prijedloga kandidacijskih lista za članove Općinskog vijeća, odnosno kandidatura za općinskog načelnika Općine Pirovac, treba najaviti dan ranije putem telefona na broj 095/801-0857 (Anita Plenča) ili 099/526-0268 (Ranka Vučković Vukman) ili na e-mail adresu oip.pirovac@izbori.hr.

PREDSJEDNICA:
Anita Plenča, dipl.iur.