Savjetovanje o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Pirovac

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Odluka o redu na pomorskom dobru na području Općine Pirovac
Početak savjetovanja: 22. rujna 2023.
Završetak savjetovanja: 22. listopada 2023.

Predmetna problematika je trenutno djelomično uređena odredbama Odluke o komunalnom redu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 14/19. i 4/22.).
Člankom 149. stavkom 3. novousvojenog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 83/23.), propisano je da u svrhu održavanja reda na pomorskom dobru na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno ravnatelja javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno upravno vijeće javne ustanove za zaštićene dijelove prirode donosi odluku o redu na pomorskom dobru odnosno odluku o pomorskom redu unutar zaštićenog dijela prirode.

Općina Pirovac, Odlukom o redu na pomorskom dobru, propisuje:
– način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi,
– održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra u općoj upotrebi,
– osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra,
– mjere za održavanje reda na pomorskom dobru,
– obaveze pravnih i fizičkih osoba,
– prekršajne odredbe.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Pirovac tiče se svih žitelja Općine Pirovac. Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Pirovac, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.