Savjetovanje o prijedlogu Odluke o porezima Općine Pirovac

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Odluka o porezima Općine Pirovac
Početak savjetovanja: 18. listopada 2023.
Završetak savjetovanja: 18. studenoga 2023.

Predmetna problematika je trenutno uređena Odlukom o porezima Općine Pirovac («Narodne novine», broj 127/20., i «Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 15/20.).
Slijedom donošenja Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima («Narodne novine», broj 114/23.), došlo je do promjena u lokalnim porezima i to ukida se prirez porezu na dohodak te je dana mogućnost promjene visine poreza na kuće za odmor. Odluka predstavničkog tijela može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a stupa na snagu 1. siječnja iduće godine.

Općina Pirovac, Odlukom o porezima, propisuje:
– za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza,
– za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o porezima Općine Pirovac tiče se svih žitelja Općine Pirovac te vlasnika kuća za odmor na području Općine. Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Odluke o porezima Općine Pirovac, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.