Savjetovanje o prijedlogu Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
Početak savjetovanja: 16. rujna 2021.
Završetak savjetovanja: 16. listopada 2021.

Predmetna problematika je trenutno uređena Odlukom o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 14/18.).
Člankom 98. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18., 110/18. Odluka USRH i 32/20.), propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine. Nadalje je stavkom 2. istog članka propisano da se vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje u kunama po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave.

Općina Pirovac, Odlukom o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade, predlaže povećanje vrijednosti boda za obračun komunalne naknade sukladno stvarnim potrebama održavanja postojeće komunalne infrastrukture, koji će se primjenjivati od 1. siječnja 2022. godine.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u visini od 6,00 kuna po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Pirovac u godišnjem iznosu, odnosno u visini od 0,50 kuna po četvornome metru (m²) mjesečno, kad se komunalna naknada obračunava i plaća u obrocima.

Savjetovanje o prijedlogu nove Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade tiče se svih žitelja Općine Pirovac kao i pravnih osoba te fizičkih osoba obrtnika koji posluju na području iste lokalne jedinice.
Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

KLASA: 008-01/21-01/05
URBROJ: 2182/11-03/1-21-1
Pirovac, 14. rujna 2021.

OPĆINA PIROVAC

PROČELNIK
Marin Barić, dipl. oec.