Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pirovac

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pirovac
Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pirovac
Početak savjetovanja: 24. prosinca 2021.
Završetak savjetovanja: 22. siječnja 2022.

Sukladno važećim propisima donesena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 20/19.).

Donošenjem novog Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 84/21.), propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Nadalje je člankom 178. stavkom 1. istog Zakona određeno da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge u roku od šest mjeseci od dana stupanja snagu ovoga Zakona, odnosno do 31. siječnja 2022. godine.

Općina Pirovac, Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, propisuje način i uvjete pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svom području putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu otpada. Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju otpada.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pirovac tiče se svih žitelja Općine Pirovac. Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Odluke, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

KLASA: 008-01/21-01/07
URBROJ: 2182/11-03/1-21-1
pirovac, 24. prosinca 2021.

OPĆINA PIROVACPROČELNIK
Marin Barić, dipl. oec., v. r.