PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ  ZA DAVANJE DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU  NA PODRUČJU OPĆINE PIROVAC

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 83/23.) i Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pirovac za razdoblje 2024. – 2028. godine („Službeni vjesnik Općine Pirovac”, broj 10/23. i 3/24.), općinski načelnik Općine Pirovac, raspisuje

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU
NA PODRUČJU OPĆINE PIROVAC

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ponovljenog natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru za mikrolokacije na pomorskom dobru za koje u prethodno provedenom natječaju nije zaprimljena niti jedna valjana ponuda.

Mikrolokacije za koje se izdaju dozvole na pomorskom dobru (s grafičkim prikazima mikrolokacija), djelatnosti, sredstva i količine, broj dozvola, početni iznos godišnje naknade za svaku od djelatnosti predviđenih na pojedinim lokacijama, te rok za koje se raspisuje ovaj natječaj su sljedeće:

 

OBALNI POJAS LOLIĆ I CENTAR 

– DJELATNOST: Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

Sredstvo i mikrolokacija

Rok/god.

Broj sredstava

Iznos minimalne godišnje naknade

Plovila na motorni pogon

1.

– ispred k.č. 13294/1 (gat – hotel Miran)

3

5

800,00 eura/po plovilu

Plovila pogonjena ljudskom snagom (daska za jedrenje, sandolina, pedalina, sup daska i sl.)

4.

5.

6.

– ispred k.č. 13294/1 (gat – hotel Miran)

– ispred k.č. 579/1

– ispred k.č. *712

3

3

3

5

5

5

100,00 eura/ po plovilu

Iznajmljivanje plažne opreme (suncobrani, ležaljke)

11.

12.

13.

– ispred k.č. 362/1

– ispred k.č. 361/1

– ispred k.č. 348/3

       3

 3

 3

       40

40

50

40,00

eura/komad

DJELATNOST: Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanje pića i hrane

Terase

14.

15.

16.

17.

18.

   20.

21.

– na k.č. 579/1

– ispred k.č. 572/20

– ispred k.č. 572/20

– ispred k.č. 572/22

– ispred k.č. *574

– na dijelu k.č. 13298/13

– na dijelu k.č. 13298/21

3

3

3

3

3

3

3

do 50 m2

do 5 m2

do 5 m2

do 10 m2

do 10 m2

do 90 m2

do 75 m2

60,00 eura/m2

Pružanje usluga na kolicima ili sličnim napravama (do 2 m2)

   23.

– ispred k.č. 362/1

     3

        1

300,00 eura

Iz objekta

    25.

26.

27.

– na k.č. 579/1

– na k.č. 579/1

– ispred k.č. 355/1

     3

3

3

         1

1

1

3.000,00 eura

Njega i održavanje tijela (masaža)

31.

32.

– ispred k.č. 601/4

– ispred k.č. 362/2

3

3

1

1

500,00 eura

OBALNI POJAS STARINE I STARA RIVA

– DJELATNOST: Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

Plovila na motorni pogon

1.

– ispred k.č. *705

3

5

800,00 eura/ po plovilu

Plovila pogonjena ljudskom snagom (daska za jedrenje, sandolina, pedalina, sup daska i sl.)

2.

– ispred k.č. 13299/10

3

5

100,00 eura/ po plovilu

Iznajmljivanje plažne opreme (suncobrani, ležaljke)

4.

5.

6.

7.

– ispred k.č. *711

– ispred k.č. *687/2

– ispred k.č. 937/4

– ispred k.č. 944/3

3

3

3

3

40

40

50

40

40,00 eura/komad

DJELATNOST: Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanje pića i hrane

Terase

8.

 – ispred k.č. *260/2

3

do 50 m2

60,00 eura/m2

Pružanje usluga na kolicima ili sličnim napravama (do 2 m2)

12.

– ispred k.č. 937/4

3

1

300,00 eura

DJELATNOST: Zabavne i rekreacijske djelatnosti

Vodeni zabavni park

14.

– ispred k.č. 928/7

3

1

10,00 eura/m2

DJELATNOST: Reklamiranje

Info pult (do 2 m2)

15.

16.

17.

– na dijelu k.č. 13298/21

– na dijelu k.č. 13298/21

– na dijelu k.č. 13298/21

3

3

3

1

1

1

100,00 eura/m2

II. POČETNI IZNOS NAKNADE ZA DOZVOLU NA POMORSKOM DOBRU

Naknada se nudi za broj godina za koji se traži izdavanje dozvole (minimalni iznosi naknade iz tabela navedenih u točki I. ovog javnog natječaja su godišnji).

 

III. IZNOS I VRSTA JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE

Ponuditelj prilikom podnošenja prijave na javni natječaj mora dostaviti sredstvo osiguranja za ozbiljnost ponude (jamstvo za ozbiljnost ponude) i to u obliku potvrde o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% ponuđenog iznosa godišnje naknade za dozvolu na pomorskom dobru i uplaćuje se u korist računa Općine Pirovac. Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje se na račun Općine Pirovac, otvorenog kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, IBAN: HR7824840081858100002, model i poziv na broj: HR68 5843 – OIB uplatitelja, s obveznom naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude za dozvole na pomorskom dobru“, u kojem slučaju je uz ponudu potrebno dostaviti potvrdu o izvršenom plaćanju (ne prihvaća se potvrda na kojoj stoji da je uplata u izvršenju).

Za ponuditelje koji su ostvarili pravo na izdavanje dozvole, jamčevina će se uračunati u naknadu. Ponuditeljima koji nisu ostvarili pravo na izdavanje dozvole jamčevina se vraća u nominalnom iznosu i bez kamata.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

 

 • osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresa, OIB za fizičku osobu, odnosno naziv, sjedište, OIB za pravnu osobe, telefon, e-adresa te drugi kontakt podaci, naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja);
 • presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti;
 • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva (IZ-3);
 • naznaku lokacije i redni broj lokacije (sukladno tablicama iz točke I. ovog natječaja, te Grafičkim prikazima koji su sastavni dio Javnog natječaja) na koju se ponuda odnosi i ponuđenu naknadu za dozvolu;
 • naznaku površine pomorskog dobra (za terase, vodene zabavne parkove);
 • broj sredstava za djelatnost iznajmljivanja plažne opreme (suncobrani, ležaljke, pribor i oprema za kupanje i sl);
 • za kiosk, montažni objekt do 12 m2 i pripadajuću terasu tehnički opis s detaljnim opisom primijenjenih materijala i opisom opreme terase, te priloženu fotografiju;
 • dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude sukladno točki III. ovog natječaja;
 • potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dospjelih obveza temeljem javnih davanja (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude);
 • dokaz o tome da će ponuditelj upotrebljavati opremu i prateće instalacije i pružanje usluga koje na dobar i kvalitetan način uzimaju u obzir i sadrže specifičnosti i obilježja autentičnih kulturnih i prirodnih vrijednosti tog područja te koriste najviše estetske standard;
 • podatak o vremenskom razdoblju tijekom godine u kojem će ponuditelj obavljati djelatnost temeljem dozvole (IZ-2);
 • dokaz o prethodnom iskustvu i dobrom i odgovornom obavljanju djelatnosti, odnosno korištenju pomorskog dobra ili dokaz/izjavu da to nema (IZ-4).
 • ponuditelj prilikom prijave na javni natječaj mora dostaviti i instrumente osiguranja naplate naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru te za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere i to kako slijedi:
 • pisana izjava ponuditelja (IZ-1) kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i

odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka:

 1. ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije,
 2. ukoliko se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru, te
 3. ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru;

 

 • bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika u visini iznosa ponuđene naknade za 3 godine kojom ponuditelj/ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe.

Obrazac ponude kao i potrebnih izjava (IZ-1, IZ-2, IZ-3, IZ-4) mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Općine Pirovac https://www.pirovac.hr

Ako se ponuditelj natječe za više lokacija različitog rednog broja lokacije (sukladno tablicama iz točke I. ovog natječaja) za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati, odgovarajućim jamčevinama i ponuđenim iznosom naknade.

 

V. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA I KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE

Obvezni uvjeti:

Ponuditelj za dobivanje dozvole na pomorskom dobru mora ispunjavati sljedeće obvezne uvjete:

– da je registriran za djelatnost za koju podnosi prijavu na javni natječaj,

– da nema dospjelih obveza temeljem javnih davanja,

– da nije koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru

 

Kriterij za ocjenu ponude:

 1. Ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru – kriterij iznosi najviše 60% ocjene ponude; maksimalno 60 bodova;
 • Bodovanje: ovisno o najvišoj cijeni ponude, ostale ponude će dobiti manji broj bodova prema formuli P=(P1/P2) x 60 gdje je P-broj bodova koji je ponuda dobila za određenu cijenu, P1- cijena ponude koja je predmet ocjene, P2- cijena ponude s najvišom ponuđenom naknadom
 1. Vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova) – kriterij iznosi najviše 20 % ocjene ponude, odnosno maksimalno 20 bodova;

Bodovanje:

 • od 1.07.-31.08. – 10 bodova
 • od 15.06.-15.09. – 20 bodova
 1. Upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje na dobar i kvalitetan način uzimaju u obzir i sadrže specifičnosti i obilježja autentičnih kulturnih i prirodnih vrijednosti tog područja te koriste najviše estetske standarde – kriterij iznosi najviše 10 % ocjene ponude, odnosno maksimalno 10 bodova;

Bodovanje:

 • dostava dokaza (atest, očitovanje/potvrda proizvođača) – 10 bodova
 1. Prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno

korištenje pomorskog dobra  – kriterij iznosi najviše 10 %  ocjene ponude, odnosno

maksimalno 10 bodova;

Bodovanje:

 • bez iskustva – 0 bodova
 • do 3 godine – 5 bodova
 • 3 godine i više- 10 bodova.

Kriteriji ocjenjivanja određuju se pojedinačno za svaku mikrolokaciju koja je predmet javnog natječaja za davanje dozvole na pomorskom dobru, a uzimajući u obzir vrstu i sadržaj djelatnosti koja je za pojedinu mikrolokaciju propisana, s time da nije dozvoljeno korištenje različitih kriterija za mikrolokacije na kojima se obavlja istovjetna djelatnost.

Ako dvije ili više ponuda za pojedinu djelatnost sa određenim sredstvima na pojedinom mikrolokaciji imaju najveći broj bodova, najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja je ostvarila veći broj bodova iz kriterija ponuđenog iznosa naknade, a ako ponude imaju isti broj bodova iz ponuđenog iznosa naknade prednost ima ona koja je zaprimljena ranije.

 

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE I DOSTAVA PONUDA 

Javni natječaj za davanje dozvola na pomorskom dobru iz točke I. provodi se prikupljanjem pisanih ponuda.

Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave u “Slobodnoj Dalmaciji”.

Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom putem preporučene pošte ili neposrednom predajom u pisarnici Općine Pirovac, u zatvorenoj omotnici uz adresu i naznaku: OPĆINA PIROVAC, Trg Domovinskog rata 17, 22213 PIROVAC «NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU – NE OTVARAJ».

Na omotnici mora biti naznačeno ime i adresa ponuditelja, tako da se ponuda može neotvorena vratiti ponuditelju u slučaju da se zaprimi nakon isteka roka za predaju ponuda. Nepotpuni, neuredni i nepravodobni zahtjevi, odnosno ponude neće se razmatrati za izdavanje dozvole te se neće pozivati ponuditelje na upotpunjavanje dokumentacije.

Nakon roka za zaprimanje ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

 

VII. NAJPOVOLJNIJA PONUDA 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja, sadrži najveći broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja ponuda u natječaju.

 

VIII. ODLUKA O DAVANJU DOZVOLE

Na temelju zaprimljenih ponuda na javnom natječaju, te odluke Općinskog vijeća Općine Pirovac, rješenje o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju donosi općinski načelnik, a sve sukladno članku 71. Zakona.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvola donosi se u roku od 30 dana od dana raspisivanja natječaja za dodjelu dozvola.

 

IX. ROK ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA DOZVOLU NA POMORSKOM DOBRU

Cijenu naknade za dozvolu na pomorskom dobru ovlaštenik dozvole plaća u roku 8 (osam) dana od izvršnosti rješenja o davanju dozvole na pomorskom dobru za prvu godinu.

 

X.UVJETI SIGURNOSTI PLOVIDBE

 1. Djelatnost iznajmljivanja svih vrsta plovila (plovilo na motorni pogon, jedrilica, brodica na vesla, plovilo na vodomlazni pogon – skuter, dječji skuter, sredstva za vuču s opremom – banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.) dozvoljeno je obavljati isključivo izvan morske ograde uređene plaže, te uz pridržavanje svih propisa koji se odnose na sigurnost plovidbe. Brodice na motorni pogon koje su gliseri moraju imati propisano označeni vodeni prolaz.
 2. Djelatnost iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon i vuče plovilom u svrhu zabave, na planiranim mikrolokacijama, mora se obavljati uz poštivanje uvjeta:

– Dužnost ne približavanja na udaljenost od 50 metara od zaštitne plutajuće ograde uređene plaže, odnosno, 150 metara od obale neuređene plaže.

– Dužnost postavljanja i održavanja vodenog prolaza (sigurnosnog koridora) označenog plutačama.

– Dužnost pridržavanja uvjeta sigurnosti plovidbe koje utvrđuje lučka kapetanija:

–           Vodeni prolaz postaviti na način da je baza vodenog prolaza na obali širine min 5,0  metara, a na vrhu vodenog prolaza širine min 30,0 metara, dužina istoga 50,0 metara od obale prema van. Vodeni prolaz na morskoj površini označiti razvlačenjem konopa na kojem su nanizani plovci na razmaku od 1,0 m bijele boje, na razmacima od 25,0 m postaviti narančaste plutače Ø 30 cm, a završetak vodenog prolaza s plutačom Ø 50 cm crvene boje.

–           Uplovljavanje/isplovljavanje brzinom manjom od 5 čv.

–           Plovila se mogu iznajmljivati samo osobama koje su osposobljene za upravljanje tom vrstom plovila.

–           Osobe koje koriste plovila na vodomlazni pogon moraju u plovidbi na sebi nositi prsluk za spašavanje odobrenog tipa i sigurnosnu kacigu.

–           Djelatnost iznajmljivanja se smije obavljati isključivo od izlaska do zalaska sunca.

–           Mikrolokacija – prostor za postavljanje sigurnosnog koridora: Pirovac, plaža Lolić, zapadna strana, predio Mul, oznake čestice 13294/1 k.o. Pirovac (nekadašnja oznaka *474 k.o. Pirovac), s ishodištem na obali koji je omeđen smjerom ω1=260° i smjerom ω2=290°. Pozicija geografska širina φ=43°49´13,44˝ N i geografska duljina λ=015°39´27,17˝ E.

– Odobravaju se 2 (dva) plovila na vodomlazni pogon.

 1. Djelatnost vodenog zabavnog parka može se obavljati uz sljedeće uvjete:

– Djelatnost vodenog zabavnog parka smije se obavljati isključivo na dijelu morskog akvatorija unutar ograđenog prostora plaže (zaštitne ograde za kupače).

– Sredstva za iznajmljivanje unutar vodenog zabavnog parka moraju biti sigurno usidrena, te posjedovati propisane ateste.

– Vodeni zabavni park za vrijeme rada mora biti pod stalnim nadzorom stručno osposobljenih osoba koje mogu pružiti stručnu pomoć.

– Korisnik dozvole dužan je prije svakog iznajmljivanja sredstva vodenog zabavnog parka upoznati i upozoriti korisnike sa sigurnim načinom korištenja navedenih usluga.

– Pružanje navedenih usluga smije se obavljati isključivo od izlaska do zalaska sunca.

– Nakon završetka vremenskog roka za koje se izdaje dozvola, vodeni zabavni park ukloniti s dijela morskog akvatorija i pomorsko dobro vratiti u prvobitno stanje.

 

XI. PRAVA I OBVEZE OVLAŠTENIKA DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim

osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga davatelj dozvole može na to ovlastiti. Zabrana se ne odnosi  na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.

Općina kao davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je brinuti se o tome da se

pomorsko dobro koristi u opsegu i granicama utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Općina kao davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je osigurati da ovlaštenik

dozvole na pomorskom dobru ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra.

Ako utvrdi da se pomorsko dobro koristi izvan opsega i uvjeta utvrđenih u dozvoli na

pomorskom dobru i/ili da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ograničava opću upotrebu, općinski načelnik je dužan donijeti rješenje o ukidanju dozvole na pomorskom dobru.

Pozivaju se ponuditelji da u slučaju nejasnoća izvrše uvid u Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pirovac za razdoblje  2024. – 2028. godine („Službeni vjesnik Općine Pirovac”, broj 10/23. i 3/24.) kao cjeloviti dokument koji regulira ovo pravno područje.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Općina Pirovac zadržava pravo izmjene ovog teksta natječaja u slučaju potrebe usklađenja istog s podzakonskim aktima ili izmjenama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pirovac za razdoblje  2024. – 2028. godine.

Općina Pirovac zadržava pravo poništenja javnog natječaja ili dijela javnog natječaja bez obrazloženja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Ovaj natječaj objaviti će se u  “Slobodnoj Dalmaciji”, „Službenom vjesniku Općine Pirovac”, na Oglasnoj ploči Općine Pirovac, te na mrežnim stranicama Općine Pirovac  https://www.pirovac.hr.

 

KLASA: 342-08/24-01/06
URBROJ: 2182-11-02-24-1
Pirovac, 20. lipanj 2024. god.

OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc.oec., v.r.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE