ODLUKU o proglašenju sajamskog dana na području Općine Pirovac

Na temelju članka 46. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/21. i 20/21., i «Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 4/23.), a u svezi članka 57. stavka 6. Zakona o trgovini («Narodne novine», broj 87/08., 96/08, 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi

ODLUKU
o proglašenju sajamskog dana na području Općine Pirovac

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se 22. lipnja 2024. godine sajamskim danom na području Općine Pirovac u svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti.

Članak 2.

Prigodna prodaja na kioscima, štandovima, ambulantna prodaja i ostala slična prodaja na otvorenom, kao i dio sajamskih događanja i javnih manifestacija može započeti u 7 sati i završiti do 24 sata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Općine Pirovac.

KLASA: 330-03/24-01/01
URBROJ: 2182-11-02-24-1
Pirovac, 19. lipnja 2024.

OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v.r.