Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac u 2021. godini

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac u 2021. godini

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac u 2021. godini
Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac u 2021. godini
Početak savjetovanja: 11. rujna 2020.
Završetak savjetovanja: 11. listopada 2020.
Predmetna problematika je definirana Odlukom o obustavi izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/08.). S obzirom na promjene zakonske regulative potrebno je usvojiti novi općinski akt kojim se za određeno kalendarsko razdoblje zabranjuje izvođenje građevinskih radova na pojedinom području Općine Pirovac tijekom naredne kalendarske godine.

Člankom 132. Zakona o gradnji («Narodne novine», broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine, odnosno grada može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na:
1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,
2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,
3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Općina Pirovac, Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac u 2021. godini privremeno zabranjuje izvođenje radova na području Općine Pirovac odnosno određuje područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova te utvrđuje opće uvjete i razloge zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac u 2021. godini tiče se svih žitelja Općine Pirovac, a posebno poduzetnika i fizičkih osoba obrtnika registriranih za izvođenje građevinskih radova. Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Odluke, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
Savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu
Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Odluka o komunalnom redu
Početak savjetovanja: 20. rujna 2019.
Završetak savjetovanja: 20. listopada 2019.

Predmetna problematika je trenutno uređena Odlukom o komunalnom redu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/11. i 8/14.). Obveza je donošenja novog usklađenog općinskog akta sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18. i 110/18. – Odluka USRH), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.
Člankom 104. stavkom 1. Zakona određeno je da u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu.

Općina Pirovac Odlukom o komunalnom redu propisuje:
- uređenje naselja,
- uređenje i korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Pirovac te održavanje reda na tim površinama,
- korištenje javnih parkirališta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,
- održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina,
- mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar te
- prekršajne odredbe.

Savjetovanje o prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu tiče se svih žitelja Općine Pirovac.
Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Odluke o komunalnom redu, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o savjetovanju s javnošću.

Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077