ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA USLUGE

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
MKO i BKO na području Općine Pirovac

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pirovac
Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pirovac
Početak savjetovanja: 5. studenoga 2019.
Završetak savjetovanja: 5. prosinca 2019.
Sukladno važećim propisima donesena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/17.).

Stupanjem na snagu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom («Narodne novine», broj 84/19.), potrebno je izvršiti usklađenje predmetnog općinskog akta odnosno usvojiti novi akt u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Člankom 30. stavkom 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13., 73/17. i 14/19.), propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.
Nadalje je člankom 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom («Narodne novine», broj 50/17. i 84/19.), propisano što osim odredbi propisanih člankom 30. stavkom 7. Zakona, mora sadržavati predmetna odluka.

Općina Pirovac, Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, propisuje način pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog otpada) na području Općine Pirovac.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pirovac tiče se svih žitelja Općine Pirovac. Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Odluke, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
Savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pirovac
Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pirovac
Početak savjetovanja: 5. studenoga 2019.
Završetak savjetovanja: 5. prosinca 2019.
Sukladno važećim propisima donesena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/17.).

Stupanjem na snagu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom («Narodne novine», broj 84/19.), potrebno je izvršiti usklađenje predmetnog općinskog akta odnosno usvojiti novi akt u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Člankom 30. stavkom 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13., 73/17. i 14/19.), propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.
Nadalje je člankom 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom («Narodne novine», broj 50/17. i 84/19.), propisano što osim odredbi propisanih člankom 30. stavkom 7. Zakona, mora sadržavati predmetna odluka.

Općina Pirovac, Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, propisuje način pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog otpada) na području Općine Pirovac.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pirovac tiče se svih žitelja Općine Pirovac. Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Odluke, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077