OBAVIJEST o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto referent – komunalni redar

Sukladno objavljenom Javnom natječaju za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

OBAVIJEST
o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
za radno mjesto referent – komunalni redar


Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju koji će se provesti dana 5. siječnja 2021. godine (utorak), u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, prema sljedećem rasporedu:
I. pisano testiranje – početak u 9 sati,
II. intervju – početak u 9,45 sati.
Kandidat je dužan ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kako bi se utvrdio identitet istoga.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s pisanog testiranja, a njegov rezultat se neće priznati.

Pisani test sastojat će se od 12 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 1,20 što će u konačnici (zaokruženo na dvije decimale) dati broj bodova postignutih na pisanom testiranju (od 1 do 10). Vrijeme trajanja pisanog testiranja: 30 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja. Zbroj bodova koji će biti dodijeljen pojedinom kandidatu na intervjuu, bit će podijeljen s 3 što će u konačnici (zaokruženo na dvije decimale) dati broj bodova postignutih na intervjuu (od 1 do 10).

Kandidati koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
– Ante Baus.

KLASA: 112-02/20-01/02
URBROJ: 2182/11-03/1-20-7
Pirovac, 23. prosinca 2020.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA