OBAVIJEST o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Sukladno objavljenom Javnom natječaju za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac objavljuje

OBAVIJEST
o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju koji će se provesti dana 16. travnja 2024. godine (utorak), u prostorijama Općine Pirovac, Trg Domovinskog rata 17, 22213 Pirovac, prema sljedećem rasporedu:
I. pisano testiranje – početak u 9 sati,
II. intervju – početak u 9,45 sati.

Kandidat je dužan ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kako bi se utvrdio identitet istoga.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s pisanog testiranja, a njegov rezultat se neće priznati.

Pisani test sastojat će se od 12 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 1,20 što će u konačnici (zaokruženo na dvije decimale) dati broj bodova postignutih na pisanom testiranju (od 1 do 10). Vrijeme trajanja pisanog testiranja: 30 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja. Zbroj bodova koji će biti dodijeljen pojedinom kandidatu na intervjuu, bit će podijeljen s 3 što će u konačnici (zaokruženo na dvije decimale) dati broj bodova postignutih na intervjuu (od 1 do 10).

Kandidati koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

1. za radno mjesto: viši stručni suradnik za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje
– TEA LIVAIĆ.

2. za radno mjesto: viši stručni suradnik za proračun i financije – vježbenik
– KARLO LAZAR.

KLASA: 112-01/24-01/02
URBROJ: 2182/11-03/1-24-9
Pirovac, 10. travnja 2024.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

PREDSJEDNIK
Marin Barić, dipl. oec., v. r.