JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pirovac

Na temelju Odluke o priznanjima Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 11/03.), a u svezi članka 2. Naputka o proceduri dodjele priznanja Općine Pirovac («Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 6/23.), Odbor za priznanja Općinskog vijeća Općine Pirovac upućuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pirovac

I. Pozivaju se građani i pravne osobe za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pirovac.
Prijedloge za dodjelu priznanja mogu podnijeti građani, udruge građana, trgovačka društva, ustanove, političke stranke i druge pravne osobe.

II. Javna priznanja Općine Pirovac dodjeljuju se kao:

1. Nagrada Općine Pirovac
Nagrada Općine Pirovac kao najviši oblik priznanja dodjeljuje se građanima i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne skrbi ili drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu Pirovac, kada se ocjeni da je odnosna osoba postigla neprocjenjive rezultate u pojedinoj navedenoj oblasti.
Iznimno, ukoliko se radi o naročito značajnom doprinosu, Nagrada Općine Pirovac se može dodijeliti pojedinoj osobi i kao Nagrada za životno djelo Općine Pirovac.

2. Grb Općine Pirovac
Grb Općine Pirovac dodjeljuje se građanima Općine Pirovac, Republike Hrvatske ili drugih zemalja za naročite zasluge u oblasti općeg razvoja demokracije i napretka čovječanstva.

3. Plaketa Općine Pirovac
Plaketa Općine Pirovac dodjeljuje se građanima i pravnim osobama za određeni stupanj uspješnosti u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne skrbi ili drugih djelatnosti značajnih za općinu.

4. Proglašenje počasnim građaninom Općine Pirovac
Počasnim građaninom Općine Pirovac može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji svojim znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno doprinese napretku i ugledu Općine Pirovac, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva.
Počasnim građaninom Općine Pirovac ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Pirovac. Ukoliko se počasnim građaninom predlaže strani državljanin, predlagatelj je dužan pribaviti mišljenje nadležnog državnog tijela za odnose s inozemstvom.

III. Dobitnik jednog od priznanja ne može u istoj godini dobiti i neko drugo priznanje Općine Pirovac. Isto priznanje može se dodijeliti jednoj osobi samo jedanput.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pisano obrazložen, a predlagatelj je dužan jasno odrediti vrstu javnog priznanja i područje javne djelatnosti.

IV. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: OPĆINA PIROVAC, Odbor za priznanja, Trg Domovinskog rata 17, 22 213 Pirovac, s naznakom „Za javna priznanja“, zaključno do dana 13. ožujka 2024. godine, bez obzira na način dostave.
Prijedlozi koji pristignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.

KLASA: 061-01/24-01/01
URBROJ: 2182-11-01-24-1
Pirovac, 12. veljače 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC
– ODBOR ZA PRIZNANJA