JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac

Na temelju članaka 131., 132. i 133. Zakona o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22. – Rješenje USRH, 114/22., 4/23. – Odluka USRH i 133/23.), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine) i članka 46. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/21. i 20/21., i «Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 4/23.), općinski načelnik Općine Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja
nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac 

I. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izvedene ceste o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac, u zemljišne knjige.

II. Popis cesta u postupku evidentiranja:
– Ulica put sv. Ante – odvojak,
– Ulica Stinice,
– Ulica Punta (predio Goli rt),
– Radnička ulica,
– Ulica Prostrivac,
– Ulica Škriline,
– Ulica uvala Vrilo,
– Ulica stare Vrulje.

III. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja navedenih nerazvrstanih cesta izradit će društvo GEODEZIJA d.o.o. za katastarsko-geodetske poslove, Šibenik, Kralja Zvonimira 42, OIB: 03698722831, pod vodstvom ovlaštenog inženjera geodezije Božidar Čulav, mag.ing.geod. (broj ovlaštenja: Geo 174).

IV. Općina Pirovac započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

V. Nositelji prava na nekretninama mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 08. 03. 2024. godine (petak), u vremenu od 9 – 12 sati u prostorijama Općine Pirovac, na adresi: Trg Domovinskog rata 17, 22 213 Pirovac.

KLASA: 932-04/24-01/06
URBROJ: 2182-11-02-24-1
Pirovac, 19. veljače 2024.

OPĆINA PIROVAC

Objava:
SLOBODNA DALMACIJA – Regionalne stranice Šibenik,
od 22. 02. 2024. godine.