JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pirovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

na sljedeća radna mjesta:
I. viši stručni suradnik za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
– sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit.

II. viši stručni suradnik za proračun i financije
– 1 izvršitelj/ica – vježbenik na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
– sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke,
– bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci).

III. referent – pomorski redar
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
– najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit,
– završen program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova pomorskog redara,
– položen vozački ispit B kategorije.

Osim posebnih (stručnih) uvjeta za prijam u službu, za sva radna mjesta iz ovog javnog natječaja, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Natjecati se mogu osobe oba spola.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijma u službu.
Za radno mjesto: referent – pomorski redar mogu se natjecati i kandidati koji nemaju završen program osposobljavanja za obavljanje poslova pomorskog redara, uz obvezu da se stručno osposobe i polože ispit do polaganja državnog ispita.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Općine Pirovac, www.pirovac.hr, dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Pirovac objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu kandidati obvezno prilažu:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom),
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o traženom radnom iskustvu, ne starije od 6 mjeseci (izvornik),
– dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika svjedodžbe/diplome),
– dokaz o položenom državnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (neovjerena preslika svjedodžbe),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik),
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN-a (obrazac ZP1 – izjavu nije potrebno ovjeravati),
Iznimno, za radno mjesto: referent – pomorski redar, kandidati obvezno prilažu i:
– neovjerenu presliku važeće vozačke dozvole,
– dokaz o završenom programu osposobljavanja za obavljanje poslova pomorskog redara, za kandidate koji imaju završen program osposobljavanja (neovjerena preslika uvjerenja).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji («Narodne novine», broj 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata («Narodne novine», broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata («Narodne novine», broj 84/21.) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom («Narodne novine», broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Prijave na natječaj podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama», na adresu: OPĆINA PIROVAC, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg Domovinskog rata 17, 22213 Pirovac, s naznakom: «Prijam u službu Općine Pirovac – ne otvaraj – kandidat za radno mjesto pod I., II. ili III.».

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/24-01/02
URBROJ: 2182/11-03/1-24-1
Pirovac, 18. ožujka 2024.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PIROVAC

Objava:

„NARODNE NOVINE“ – Oglasni dio, broj 35/24.,
od 22. 3. 2024. godine.