JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pirovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

na radno mjesto:
referent – komunalni redar, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,
uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba
prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– srednja stručna sprema: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili ĉetverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit,
– položen vozački ispit B kategorije,
– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu osobe oba spola.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijma u službu.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Općine Pirovac, www.pirovac.hr, dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Pirovac objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom),
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o traženom radnom iskustvu, ne starije od 6 mjeseci (izvornik),
– dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika svjedodžbe/diplome),
– dokaz o položenom državnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (neovjerena preslika svjedodžbe),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (neovjerena preslika),
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN-a (obrazac ZP1 – izjavu nije potrebno ovjeravati),
– neovjerena preslika važeće vozačke dozvole.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama», na adresu: OPĆINA PIROVAC, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom: «Prijam u službu Općine Pirovac – ne otvaraj».
Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-02/20-01/02
URBROJ: 2182/11-03/1-20-1
Pirovac, 1. prosinca 2020.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PIROVAC

 

Objava:
„NARODNE NOVINE“ – Oglasni dio, broj 138/20.,
od 11. 12. 2020. godine.

OBAVIJEST o nacinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata OBAVIJEST o opisu radnog mjesta i podaci o placi
OBAVIJEST o nacinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata OBAVIJEST o opisu radnog mjesta i podaci o placi