JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2023./2024.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na temelju članka 7. stavaka 1. i 3. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/14.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2023./2024.

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet ovoga javnog natječaja je dodjela stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2023./2024.
Dodjeljuje se ukupno 10 studentskih stipendija, u visini od 80,00 eura / 602,76 kuna mjesečno.
Redovite mjesečne stipendije isplaćuju se studentima za razdoblje od I-VII i od X-XII mjeseca u godini.

II. OPĆI UVJETI DODJELE STIPENDIJA
Stipendija se odobrava studentu prediplomskog i diplomskog sveučilišnog i stručnog studija za jednu akademsku godinu. Vrijeme apsolventskog staža ne uračunava se u vrijeme trajanja studija.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu studentske stipendije imaju:
– svi redovni studenti s prebivalištem na području Općine Pirovac kojima prosjek ocjena zadnje godine iznosi najmanje 3,00, uz uvjet da ne ponavljaju godinu,
– studenti čiji roditelji/staratelji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Pirovac.

III. DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu:
OPĆINA PIROVAC, Trg Domovinskog rata 17, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za dodjelu stipendija, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za dodjelu stipendija 2023./2024.“.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave.
Nepotpune prijave kao i prijave zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE
Uz pisanu prijavu za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije, zainteresirani studenti trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
– potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje, u originalu,
– presliku svjedodžbe odnosno indeksa zadnje godine završenog školovanja ili potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita, u originalu,
– pisanu izjavu o svim članovima obitelji (Obrazac ST1),
– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu za podnositelja zahtjeva/studenta i sve članove obitelji, u originalu,
– presliku ostale dokumentacije kojom se dokazuju otežane okolnosti materijalnog položaja obitelji (djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca bez oba roditelja, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, samohrani roditelji, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju i djeca u obitelji s teškoćama u razvoju),
– presliku domovnice,
– dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima u znanju u zadnjoj godini završenog školovanja,
– uvjerenje o prebivalištu na području Općine Pirovac za podnositelja zahtjeva/studenta i jednog roditelja/staratelja, u originalu,
– pisanu izjavu o privoli (Obrazac PR1).

V. KRITERIJI DODJELE STIPENDIJA
Bodovanje zahtjeva vrši se prema sljedećim kriterijima:
1. prema visini dohotka obitelji do 30 bodova,
2. prema uspjehu u učenju do 30 bodova,
3. otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji do 20 bodova,
4. natjecanja do 10 bodova.
Ukoliko u postupku natječaja za dodjelu stipendije sudjeluje dvoje ili više studenata iz istog domaćinstva, pravo na dodjelu stipendije ostvaruje samo jedan student, koji ispunjava uvjete za dobivanje stipendije i koji je na višem stupnju obrazovanja.
Ukoliko dva ili više studenata ostvare isti broj bodova, prednost za dodjelu stipendije ostvaruje onaj student čije domaćinstvo ima manji ukupni prihod po članu.

VI. OSTALE NAPOMENE
Nakon razmatranja dostavljene dokumentacije po svakom zahtjevu, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac će izvršiti bodovanje i utvrditi listu kandidata za dodjelu stipendija, na način da podnositelj zahtjeva s najvećim brojem bodova nosi redni broj 1.
Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva od rednog broja 1. do rednog broja 10.
Ukoliko podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo na dodjelu stipendije odustane od istog, pravo na stipendiju ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prvi ispod crte na listi.
Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija imaju pravo prigovora na utvrđenu listu u roku od 5 dana od dana objave iste na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Pirovac. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pirovac.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora i donošenja odluke po prigovorima, općinski načelnik donosi odluku o dodjeli stipendija.

KLASA: 604-01/23-01/02
URBROJ: 2182-11-02-23-1
Pirovac, 25. rujna 2023.

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
OPĆINE PIROVAC

Objava:
SLOBODNA DALMACIJA, Regionalne stranice Šibenik
– 29. 09. 2023. godine.