JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup nekretnine vlasništva Općine Pirovac

Na temelju Odluke o davanju u zakup nekretnine vlasništva Općine Pirovac («Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 7/23.) i Odluke o provedbi postupka javnog natječaja za davanje u zakup nekretnine vlasništva Općine Pirovac (KLASA: 944-05/23-01/01, URBROJ: 2182-11-02-23-2, od 30. kolovoza 2023. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup nekretnine vlasništva Općine Pirovac

I. Predmet javnog natječaja
Predmet ovoga javnog natječaja je davanje u zakup nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, Zemljišnoknjižnog odjela Tisno, vlasništva Općine Pirovac, oznake k.č. br. 601/2 – pašnjak, zk. ul. 3014, k.o. Pirovac u Pirovcu, površine 1.065 m2 (u daljnjem tekstu: Nekretnina).
Nekretnina se daje u zakup prema sljedećim uvjetima:
– namjena: određena odredbama Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/18., i «Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 5/22. – u daljnjem tekstu: Urbanistički plan),
– rok zakupa: 5 godina,
– početni iznos zakupnine: 28.000,00 eura (210.966,00 kuna) za cijelo razdoblje zakupa.

II. Jamstvo za ponudu
Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 2.800,00 eura (21.096,60 kuna). Jamstvo za ponudu se uplaćuje u korist računa Općine Pirovac, IBAN: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 7722–OIB uplatitelja.
Prilikom sklapanja ugovora iznos jamčevnog pologa će biti priznat u cijenu zakupa.
Ukoliko ponuditelj ne uspije u javnom natječaju, iznos jamčevnog pologa će se vratiti u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
Ukoliko ponuditelj koji uspije u javnom natječaju, naknadno odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat iznosa uplaćenog jamčevnog pologa.

III. Dostavljanje ponuda
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA PIROVAC, Trg Domovinskog rata 17, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za zakup nekretnine“.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave javnog natječaja bez obzira na način dostave.
Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

IV. Sadržaj ponude
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. puni naziv ponuditelja (naziv odnosno ime i prezime, adresu, kontakt podatke),
2. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti sukladno namjeni Nekretnine propisanoj odredbama Urbanističkog plana (izvod iz poslovnog, sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. iznos ponuđene natječajne cijene za cijelo razdoblje trajanja zakupa, najmanje u visini početne cijene,
4. dokaz o uplati jamčevnog pologa u propisanom iznosu,
5. broj bankovnog računa za povrat jamčevnog pologa ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane.

V. Odabir ponuditelja
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom natječajnom cijenom za cijelo razdoblje trajanja zakupa uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom IV. (Sadržaj ponude) ovoga javnog natječaja.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos natječajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena.

VI. Ostale napomene
Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od isteka roka za dostavljanje ponuda.
Po dobivanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 15 dana pristupiti sklapanju ugovora o zakupu nekretnine. U protivnom, smatra se da je isti odustao, te će se sklapanje ugovora ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
Naknada za zakup Nekretnine za svaku godinu trajanja zakupa plaća se unaprijed, najkasnije do 1. studenoga za svaku narednu godinu zakupa.
Povjerenstvo zadržava pravo da ne prihvati niti jednu zaprimljenu ponudu odnosno da poništi ovaj javni natječaj u cijelosti bez posebnog obrazloženja te Općina Pirovac ne snosi nikakvu odgovornost za troškove odbijenih ponuditelja vezane uz postupak sudjelovanja u ovom natječaju.

KLASA: 944-05/23-01/01
URBROJ: 2182-11-02-23-3
Pirovac, 30. kolovoza 2023.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
OPĆINE PIROVAC

Objava:
SLOBODNA DALMACIJA, Regionalne stranice Šibenik
– 04. 09. 2023. godine.