JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska i samoposlužnog aparata

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09. i 5/19.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska i samoposlužnog aparata (KLASA: 410-20/24-01/01, URBROJ: 2182-11-02-24-1, od 2. siječnja 2024. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska i samoposlužnog aparata

I. Predmet javnog natječaja
Predmet ovoga javnog natječaja je davanje u zakup javnih površina u naselju Pirovac za postavljanje kioska i samoposlužnog aparata. U zakup se daje 5 lokacija na razdoblje od 1 godine (01. 01. 2024. – 31. 12. 2024. godine ), uz početne cijene zakupa, kako slijedi:
1. kiosk za prodaju voća i povrća – početna cijena 20,00 eura/m2 mjesečno
– lokacija 1.1. Trg Domovinskog rata,

2. tobacco kiosk – početna cijena 35,00 eura/m2 mjesečno
– lokacija 1.2. Trg Domovinskog rata,

3. kiosk za prodaju pekarskih proizvoda i proizvoda brze hrane – početna cijena 35,00 eura/m2 mjesečno
– lokacija 1.3. Trg Domovinskog rata,

4. kiosk za prodaju cvijeća i cvjetnih aranžmana – početna cijena 20,00 eura/m2 mjesečno
– lokacija 1.4. Trg Domovinskog rata,

5. samoposlužni aparat za tople napitke i snack-proizvode – početna cijena 22,00 eura/m2 mjesečno
– lokacija 1.5. Trg Domovinskog rata.

II. Sadržaj ponude
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. puni naziv ponuditelja (naziv odnosno ime i prezime vlasnika, adresu, kontakt podatke),
2. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog/trgovačkog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. iznos ponuđene cijene zakupnine (najmanje u visini početne cijene) s točno naznačenom traženom lokacijom,
4. dokaz o uplati jamčevnog pologa u propisanom iznosu,
5. broj žiro računa za povrat jamčevnog pologa (ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane).

III. Jamstvo za ponudu
Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 200,00 eura, u korist
računa Općine Pirovac, IBAN: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 5738–OIB.
Prilikom sklapanja ugovora jamčevni polog će bit priznat u cijenu zakupa.
Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, a on u propisanom roku ne pristupi sklapanju ugovora, jamčevni polog mu neće biti vraćen.
Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, jamčevni polog će biti vraćen u roku od 8 dana od dana proteka roka za dostavu ponuda.

IV. Dostavljanje ponuda
Pisane ponude na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na adresu: OPĆINA PIROVAC – Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg Domovinskog rata 17, 22213 Pirovac, s naznakom „Natječaj za zakup javne površine – ne otvaraj!“.
Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

V. Odabir ponuditelja
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveći ponuđeni iznos zakupnine po pojedinoj lokaciji, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom II. (Sadržaj ponude) ovoga javnog natječaja.

VI. Ostale napomene
Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima ovoga javnog natječaja u roku od 5 dana od isteka roka za dostavljanje ponuda.
Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti sklapanju ugovora o zakupu javne površine. U protivnom, smatrat će se da je isti odustao te pravo zakupa stječe ponuditelj koji je ponudio iznos najbliži najvećem ponuđenom iznosu zakupnine.
Ponuditelj je dužan za svoj kiosk/aparat osigurati zaseban priključak na elektroenergetsku mrežu.
Povjerenstvo zadržava pravo da ne prihvati niti jednu zaprimljenu ponudu odnosno da poništi ovaj javni natječaj u cijelosti bez posebnog obrazloženja te Općina Pirovac ne snosi nikakvu odgovornost za troškove odbijenih ponuditelja vezane uz postupak sudjelovanja u ovom natječaju.

KLASA: 410-20/24-01/01
URBROJ: 2182-11-02-24-2
Pirovac, 5. siječnja 2024.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

OBJAVA:
SLOBODNA DALMACIJA, Regionalne stranice Šibenik,
od 12. 1. 2024. godine.