JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u sezonama 2023., 2024. i 2025. godine

Na temelju članaka 7. i 8. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09. i 5/19.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u sezonama 2023., 2024. i 2025. godine (KLASA: 410-20/23-01/05, URBROJ: 2182-11-02-23-1, od 3. travnja 2023. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina u sezonama 2023., 2024. i 2025. godine

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja čine lokacije na javnoj površini naselja Pirovac koje se daju u zakup u sezonama 2023., 2024. i 2025. godine. Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), davat će lokacije sukladno „Planu namjene javnih površina za davanje u zakup u sezonama 2023., 2024. i 2025.“ i odredbama ovoga natječaja.
Određuju se vrste naprava i broj lokacija, kako slijedi:

Štand Općine Pirovac:
– namjena: prodaja suvenira, tekstila, ljetnog programa i sl. – 6 lokacija (Š1 – Š6)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 1.450,00 EUR/10.925,03 kn

Štand vlastiti (cca 2 m2):
– namjena: prodaja gumenih bombona – 1 lokacija (ŠV1)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 700,00 EUR/ 5.274,15 kn

– namjena: prodaja vina autohtonih sorti i maslinovog ulja – 1 lokacija (ŠV2)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 430,00 EUR/ 3.239,84 kn

Pokretni aparati:
– namjena: prodaja kokica – 2 lokacije (A1, A2)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 700,00 EUR/ 5.274,15 kn

– namjena: prodaja kukuruza – 1 lokacija (A3)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 830,00 EUR/ 6.253,64 kn

– namjena: prodaja palačinki – 2 lokacije (A4, A5)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 830,00 EUR/ 6.253,64 kn

– namjena: prodaja krumpira „funny chips“ – 1 lokacija (A6)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 700,00 EUR/ 5.274,15 kn

– namjena: prodaja šećerne vune – 1 lokacija (A7)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 300,00 EUR/ 2.260,35 kn

– namjena: prodaja sokova – 1 lokacija (A8)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 300,00 EUR/ 2.260,35 kn

– namjena: prodaja poffertjes deserta – 1 lokacija (A9)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 700,00 EUR/ 5.274,15 kn

Prodajni stolić (do 2 m2):
– namjena: prodaja sitnog nakita – 2 lokacije (S1, S2)
– namjena: usluga tatto – 2 lokacije (S3, S4)
– namjena: prodaja autohtonih suvenira – 1 lokacija (S6)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 500,00 EUR/ 3.767,25 kn

Samostojeći pano (do 2 m2):
– namjena: prodaja slika – 1 lokacija (P1)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 570,00 EUR/ 4.294,67 kn
– namjena: prodaja ukrasa – 3 lokacije (P2, P3, P4)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 430,00 EUR/ 3.239,84 kn

– namjena: reklamni pano – 1 lokacija (P5)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 300,00 EUR/ 2.260,35 kn

Razno (cca 2 m2):
– namjena: multimedijalna izrada razglednica – 1 lokacija (R1)
– namjena: portretiranje – 1 lokacija (R2)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 300,00 EUR/ 2.260,35 kn

– namjena: informacijski pult – 1 lokacija (R3)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 150,00 EUR/ 1.130,18 kn

Zračni jastuk, skakalica i sl. (cca 150 m2) – 1 lokacija (Z1)
– namjena: zabava i igra
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 3.400,00 EUR/ 25.617,30 kn

Dječji autići (cca 150 m2)
– namjena: iznajmljivanje dječjih autića na baterijski pogon – 1 lokacija (D1)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 1.400,00 EUR/ 10.548,30 kn

Mopedi i bicikli
– namjena: iznajmljivanje mopeda i bicikala – 1 lokacija (M1)
– početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 430,00 EUR/ 3.239,84 kn

***fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR=7,53450 HRK***

II. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 70,00 EUR/ 527,42 kn. Prilikom potpisivanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa za sezonu 2023. godine.
Jamčevina se uplaćuje u korist računa Općine Pirovac, IBAN: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 5738–OIB.
Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, a on u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o tome ne pristupi potpisivanju ugovora, jamčevina mu neće biti vraćena.
Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos jamčevine bit će mu vraćen u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

III. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA PIROVAC, Trg Domovinskog rata 17, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za dodjelu javne površine 2023. – 2025.“.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave. Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.
Neće se razmatrati ni ponude ponuditelja, koji su prethodnih godina bili korisnici javne površine, a nisu se pridržavali uvjeta dosadašnjih natječaja i pravila o komunalnom redu, kao ni ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Pirovac po bilo kojoj osnovi.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. puni naziv ponuditelja (naziv odnosno ime i prezime, adresu, kontakt podatke),
2. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog,
strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. naznaku vrste naprave, namjenu, brojčanu oznaku lokacije s opisom namjeravane
djelatnosti i vrste ponudbene robe,
4. iznos ponuđene natječajne cijene za 1 (jednu) sezonu – najmanje u visini početne cijene,
5. dokaz o uplati jamčevine u propisanom iznosu,
6. broj računa za povrat jamčevine.

V. IZBOR PONUDA

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude po pojedinoj lokaciji je najviša ponuđena cijena za 1 (jednu) sezonu, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente i priloge utvrđene točkom IV. ovoga natječaja.

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Po dobivanju obavijesti o dodijeljenoj lokaciji, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti potpisivanju ugovora o korištenju javne površine. U protivnom, smatra se da je isti odustao, a dodijeljena lokacija, bez prethodne obavijesti, dodijelit će se drugom ponuditelju.
Za slučaj eventualnog odustajanja o zakupa javne površine u sezonama 2024. i 2025. godine, ponuditelj – zakupnik je obvezan najkasnije do 31. ožujka svake tekuće godine podnijeti pisani zahtjev općinskoj upravi za raskidom ugovora.
Ponuditelj – zakupnik je dužan naknadu za korištenje javne površine u sezoni 2023. godine podmiriti zaključno s danom 1. kolovoza 2023. godine. Naknada za korištenje javne površine za sezonama 2024. i 2025. godine plaća se unaprijed, najkasnije do 1. lipnja svake tekuće godine.
Povjerenstvo zadržava pravo da ne prihvati niti jednu zaprimljenu ponudu odnosno da poništi ovaj natječaj u cijelosti bez posebnog obrazloženja te Općina Pirovac ne snosi nikakvu odgovornost za troškove odbijenih ponuditelja vezane uz postupak sudjelovanja u javnom natječaju.

KLASA: 410-20/23-01/05
URBROJ: 2182-11-02-23-2
Pirovac, 8. svibnja 2023.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
OPĆINE PIROVAC

OBJAVA:
SLOBODNA DALMACIJA, Regionalne stranice Šibenik,
od 10. 05. 2023. godine.

GRAFIČKI PRIKAZ LOKACIJA