Obavijest o deratizaciji

Na temelju članaka 4. i 10. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” br. 79/07, 113/08 i 43/09) služba za DDD djelatnost :
“AS – EKO” d.o.o., Šibenik, daje

OBAVIJEST O DERATIZACIJI

Stručni djelatnici tvrtke “AS – EKO” d.o.o. Šibenik – služba za DDD djelatnost (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija), provesti će sustavnu deratizaciju (trovanje štakora i miševa) javnih površina na području :

OPĆINE PIROVAC
Od dana 04. do 08. TRAVNJA 2024.

Trovanje štakora i miševa provesti će se postavljanjem otrova – BRODIFAKUM.
Antidot – VITAMIN K1.
Da bi akcija bila što uspješnija i da bi se izbjegle eventualne nezgode, POTREBNA JE SURADNJA SVIH OSOBA KOJE BORAVE NA PODRUČJU GDJE SE OBAVLJA DERATIZACIJA.
Obavezno treba:
1. odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane;
2. onemogućiti malodobnoj djeci diranje meka;
3. onemogućiti domaćim životinjama pristup do otrovnih meka;
4. ne dirati niti premještati meke.

Molimo sve osobe sa navedenog područja da se u cijelosti pridržavaju ovih uputa, jer će za svaku štetu i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki pojedinac za sebe, a roditelji za djecu.

————————————————————————————————-

Za suzbijanje štakora, miševa, žohara (bakula), muha i ostalih insekata zainteresirani se mogu obratiti:”

AS – EKO” d.o.o., Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
I.Z. Podi,Dolačka 2, 22 000 Šibenik
Telefon: 022/335-441 Fax: 022/340-371