JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – bankomata

sTemeljem članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09. i 5/19.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – bankomata (KLASA: 410-20/22-01/25, URBROJ: 2182-11-02-22-1, od 7. listopada 2022. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – bankomata

I. Predmet javnog natječaja
Predmet ovoga javnog natječaja je davanje u zakup javnih površina u naselju Pirovac za postavljanje pokretnih naprava – bankomata (ATM uređaja), čija pojedinačna tlocrtna površina nije veća od 2,50 m2.
U zakup se daju 2 (dvije) lokacije na rok od 3 (tri) godine, prema sljedećim uvjetima:
a) bankomat 1.
– lokacija 1.1 Trg Domovinskog rata, ispred kućnog broja 17,
– početna cijena iznosi 2.500,00 kn mjesečno.

b) bankomat 2.
– lokacija 1.2 Trg Domovinskog rata, ispred kućnog broja 3,
– početna cijena iznosi 2.500,00 kn mjesečno.

II. Jamstvo za ponudu
Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 1.500,00 kuna. Jamčevni polog se uplaćuje u korist računa proračuna Općine Pirovac, IBAN: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 5738–OIB.
Prilikom sklapanja ugovora iznos jamstva za ponudu će biti priznat u cijenu zakupa.
Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, a on u propisanom roku ne pristupi sklapanju ugovora, jamčevi polog mu neće biti vraćen.
Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos jamčevnog pologa bit će mu vraćen u cijelosti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.
Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevnog pologa.

III. Sadržaj ponude
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. puni naziv ponuditelja (naziv odnosno ime i prezime, adresu, kontakt podatke),
2. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog/
trgovačkog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. iznos ponuđene cijene zakupnine (najmanje u visini početne cijene),
4. dokaz o uplati jamstva za ponudu u propisanom iznosu.

IV. Dostavljanje ponuda
Pisane ponude za javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: OPĆINA PIROVAC – Povjerenstvo za provedbu natječaja, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom „Natječaj za zakup javne površine – NE OTVARAJ”.
Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

V. Odabir ponuditelja
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupnine za pojedinu lokaciju koja se daje u zakup, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente i priloge utvrđene točkom III. (Sadržaj ponude) ovoga javnog natječaja.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos zakupnine, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena.

VI. Ostale napomene
Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 5 dana od isteka roka za dostavljanje ponuda.
Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti sklapanju ugovora o zakupu javne površine. U protivnom, smatrat će se da je isti odustao te pravo zakupa stječe ponuditelj koji je ponudio iznos najbliži najvećem ponuđenom iznosu zakupnine.
Povjerenstvo zadržava pravo da ne prihvati niti jednu zaprimljenu ponudu odnosno da poništi ovaj javni natječaj u cijelosti bez posebnog obrazloženja te Općina Pirovac ne snosi nikakvu odgovornost za troškove odbijenih ponuditelja vezane uz postupak sudjelovanja u javnom natječaju.

KLASA: 410-20/22-01/25
URBROJ: 2182-11-02-22-2
Pirovac, 7. listopada 2022.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Objava:
SLOBODNA DALMACIJA, Regionalne stranice Šibenik
– 18. 10. 2022. godine.