OBAVIJEST korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2018. godini

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. 

Državna revizija izdala bezuvjetno mišljenje o poslovanju Općine Pirovac

Na temelju odredaba članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), obavljena je financijska revizija Općine Pirovac (dalje u tekstu: Općina) za 2017.
Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji, i to: lzvještaj o prihodima rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, lzvještaj o promjenama u vrijednosti obujmu imovine i obveza, lzvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, lzvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje. 

Upis novih članova u Karate školu Pirovac

Pozivamo Vas da se upišete u XXXI generaciju novih članova Karate škole "Pirovac".
Zašto?

Završen Glavni projekt uređenja Trga Rudina

Općina Pirovac planira izvesti rekonstrukciju Trga Rudina od novouređene Stare rive do spoja sa ulicama Gornja i Donja opločenih kaldrmom. Ukupna površina obuhvata je cca. 550m2.
Ovime se i ova javna površina unutar zaštićene povijesne jezgre želi urediti na primjeren način. 

Back to top