JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Temeljem članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska (KLASA: 363-01/19-01/16, URBROJ: 2182/11-03-19-1, od 6. ožujka 2019. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska 

Ministarstvo kulture odobrilo 110 tisuća kuna za vanjsko uređenje župne crkve

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu" za programe zaštite pokretnih kulturnih dobara prijavljeno je 353 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 52.922.919 kn. 

Upis novih članova u Karate školu Pirovac

Pozivamo Vas da se upišete u XXXII generaciju novih članova Karate škole "Pirovac".
Zašto?

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pirovac za 2018. godinu

Na temelju Odluke o priznanjima Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 11/03.), Odbor za priznanja Općinskog vijeća Općine Pirovac upućuje 

JAVNI POZIV 
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja 
Općine Pirovac za 2018. godinu 

Back to top