Obavijest o prekidu isporuke električne energije

Zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima dana 22. svibnja u vremenu od 8.30 do 10 sati bez električne energije biti će: TISNO,PIROVAC,MURTER,BETINA,JEZERA,STANKOVC i STANKOVAČKO ZALEĐE.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članaka 7. i 8. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09.) i Odluke o objavi javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u sezoni 2014. i 2015. godine (KLASA: 363-01/14-01/35, URBROJ: 2182/11-03-14-1, od 12. svibnja 2014. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ 
za davanje u zakup javnih površina u sezoni 2014. i 2015. godine

  

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja čine lokacije na javnoj površini naselja Pirovac koje će se davati u zakup u sezoni 2014. i 2015. godine. Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), davat će lokacije sukladno „Planu namjene javnih površina za davanje u zakup u sezoni 2014. i 2015.“ i odredbama ovoga natječaja.

Određuju se vrste naprava i broj lokacija, kako slijedi:

Štand Općine Pirovac (9 m2, sa boksom, natkriven i zatvoren):
- namjena: prodaja suvenira, tekstila, ljetnog programa i sl. – 5 lokacija (Š1- Š5)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 10.000,00 kn

Štand vlastiti (cca 2 m2):
- namjena: prodaja gumenih bombona – 2 lokacije (ŠV1, ŠV2)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 5.000,00 kn

Pokretni aparati:
- namjena: prodaja kokica – 2 lokacije (A1, A2)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 5.000,00 kn
- namjena: prodaja kukuruza – 1 lokacija (A3)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 6.000,00 kn
- namjena: prodaja palačinki – 1 lokacija (A4)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 6.000,00 kn
- namjena: prodaja krumpira „funny chips“ – 1 lokacija (A5)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 5.000,00 kn
- namjena: prodaja šećerne vune – 2 lokacije (A6, A7)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 1.500,00 kn

Prodajni stolić (do 2 m2):
- namjena: prodaja sitnog nakita – 2 lokacije (S1, S2)
- namjena: usluga tatto – 3 lokacije (S3, S4, S5) 
- namjena: prodaja autohtonih suvenira – 1 lokacija (S6) 
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 3.000,00 kn

Samostojeći pano (do 2 m2):
- namjena: prodaja slika – 1 lokacija (P1)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 4.000,00 kn
- namjena: prodaja ukrasa – 3 lokacije (P2, P3, P4)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 3.000,00 kn
- namjena: reklamni pano – 1lokacija (P5)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 2.000,00 kn

Razno (cca 2 m2):
- namjena: multimedijalna izrada razglednica – 1 lokacija (R1)
- namjena: portretiranje – 1 lokacija (R2)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 2.000,00 kn
- namjena: informacijski pult – 1 lokacija (R3)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 1.000,00 kn

Zračni jastuk, skakalica i sl. (cca 150 m2) – 1 lokacija (Z1)
- namjena: zabava i igra
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 25.000,00 kn

Zabavni vlak
- namjena: zabava i igra – 1 lokacija (V1)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 8.000,00 kn

Dječji autići (cca 150 m2)
- namjena: iznajmljivanje dječjih autića na baterijski pogon – 1 lokacija (D1)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 10.000,00 kn

Ponini konjići (cca 75 m2)
- namjena: iznajmljivanje mobilnih ponini konjića – 1 lokacija (K1)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 6.000,00 kn

Mopedi i bicikli
- namjena: iznajmljivanje mopeda i bicikala – 1 lokacija (M1)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 3.000,00 kn

 

II. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 2.000,00 kn, osim za lokacije oznaka: A6, A7 i R3, za koje je jamčevina identična početnoj cijeni. Prilikom potpisivanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa za sezonu 2014. godine.

Jamčevina se uplaćuje u korist žiro-računa Općine Pirovac, broj: HR7824840081858100002, model: 68, poziv na broj: 5738–OIB.

Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, a on u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o tome ne pristupi potpisivanju ugovora, jamčevina mu neće biti vraćena.

Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos jamčevine bit će mu vraćen u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

 

III. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za dodjelu javne površine 2014. i 2015.“.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave. Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

Neće se razmatrati ni ponude ponuditelja, koji su prethodnih godina bili korisnici javne površine, a nisu se pridržavali uvjeta dosadašnjih natječaja i pravila o komunalnom redu, kao ni ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Pirovac po bilo kojoj osnovi.

IV. UVJET NATJEČAJA

Pismena ponuda mora sadržavati:

1. dokaz o uplati jamčevine,
2. puni naziv ponuditelja (ime i prezime, adresa, telefon/faks),
3. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog,strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra), 
4. naznaku vrste naprave, namjenu, brojčanu oznaku lokacije s opisom namjeravane djelatnosti i vrste ponudbene robe,
5. iznos ponuđene natječajne cijene za 1 (jednu) sezonu – najmanje u visini početne cijene.

V. IZBOR PONUDA

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude po pojedinoj lokaciji je najviša ponuđena cijena za 1 (jednu) sezonu, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente pod točkom IV. ovoga natječaja.

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Po dobivanju obavijesti o dodijeljenoj lokaciji, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti potpisivanju ugovora o korištenju javne površine. U protivnom smatra se da je isti odustao, a dodijeljena lokacija, bez prethodne obavijesti, dodijelit će se drugom ponuditelju. Prilikom potpisivanja ugovora ponuditelj plaća cjelokupan ponuđeni iznos za 1 (jednu) sezonu.

Za slučaj eventualnog odustajanja o zakupa javne površine u sezoni 2015. godine, ponuditelj je obvezan najkasnije do 31. ožujka 2015. godine podnijeti pismeni zahtjev općinskoj upravi o raskidu ugovora.

Naknada za korištenje javne površine za sezonu 2015. godine plaća se unaprijed, najkasnije do 1. lipnja 2015. godine. 

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

KLASA: 363-01/14-01/35 
URBROJ: 2182/11-03-14-2 
Pirovac, 14. svibnja 2014.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

OPĆINE PIROVAC

 

 PREUZMITE DOKUMENT

Radionica za privatne iznajmljivače

Županija Šibensko-kninska raspolaže velikim brojem apartmana i kuća za odmor, a koji se stalno povećava. Iako bi mnogi u našoj županiji vidjeli luksuzne hotele, mi smo ponosni na obiteljski smještaj i tradiciju obiteljskog smještaja u našoj županiji. Na nivou Hrvatske obiteljski smještaj čini 70% ukupnih turističkih kapaciteta sa pola milijuna kreveta.

FZOEU odobrio 50 tisuća kuna za Makirinu

Dobiveno cca. 50 tisuća kuna od FZOEU-a za izradu studije "Potencijali autnomnih energetskih sustava napajanja iz obnovljivih izvora energije i analiza primjenjenih sustava javne rasvjete za EKO područje Makirina" . 

Back to top