Upis novih članova u Karate školu "Pirovac"

Pozivamo Vas da se upišete u XX generaciju novih članova Karate škole "Pirovac"
Zašto?

Zato jer ….

JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Pirovac

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Pirovac za 2015. godinu (Klasa: 112-07/15-01/01, Urbroj: 2182/11-03-15-1, od 26. siječnja 2015. godine), općinski načelnik Općine Pirovac objavljuje 

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Pirovac

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 14/14.) i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac objavljuje 

Počela II. faza izgradnje Marine Pirovac

Nakon prve faze izgradnje Marine Pirovac tijekom 2014. godine napravljen je kompletni obalni dio zahvata i pontonski gatovi, a proteklog tjedna krenula i druga faza. 

Back to top