Print this page
11 March 2019

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Temeljem članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska (KLASA: 363-01/19-01/16, URBROJ: 2182/11-03-19-1, od 6. ožujka 2019. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je davanje u zakup javne površine u naselju Pirovac za postavljanje kioska. U zakup se daje 1 lokacija na razdoblje od 21 mjeseca (01. 04. 2019. – 31. 12. 2020. godine), uz početnu cijenu zakupa, kako slijedi:

– kiosk za prodaju pekarskih proizvoda i proizvoda brze hrane – početna cijena 250,00 kn/m2 mjesečno,
– lokacija 4.1. Trg Domovinskog rata, kiosk maksimalne tlocrtne površine do 15 m2.

II. UVJETI NATJEČAJA

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. puni naziv ponuditelja (naziv odnosno ime i prezime, adresu, kontakt podatke),
2. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (preslika izvoda iz poslovnog, sudskog/
trgovačkog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. iznos ponuđene cijene zakupnine, najmanje u visini početne cijene,
4. dokaz o uplati jamčevine.

III. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 2.000,00 kuna.
Jamčevina se uplaćuje u korist računa Općine Pirovac, IBAN: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 5738–OIB.
Prilikom sklapanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa za 2019. godinu.
Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, a on u propisanom roku ne pristupi sklapanju ugovora, jamčevina mu neće biti vraćena.
Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos jamčevine bit će mu vraćen u cijelosti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

IV. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom
„NE OTVARAJ – Natječaj za zakup javne površine".
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave.
Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

V. ODABIR PONUDITELJA

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude, uz ispunjavanje svih uvjeta utvrđenih ovim natječajem, je najveći ponuđeni iznos zakupnine za lokaciju koja se daje u zakup.
Ponuditelj je dužan za kiosk osigurati zaseban priključak na elektroenergetsku mrežu.
VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 5 dana od dana završetka rada Povjerenstva za provedbu natječaja.
Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti sklapanju ugovora o zakupu javne površine. U protivnom, smatrat će se da je isti odustao te pravo zakupa stječe ponuditelj koji je ponudio iznos najbliži najvećem ponuđenom iznosu zakupnine.
Povjerenstvo za provedbu natječaja zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

KLASA: 363-01/19-01/16
URBROJ: 2182/11-03-19-2
Pirovac, 6. ožujka 2019. 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

PREDSJEDNIK
Ante Čubrić, dipl. oec., v. r.

Objavljeno u dnevnom listu – „SLOBODNA DALMACIJA",
Regionalne stranice Šibenik, od 11. 03. 2019. godine.