Print this page
22 February 2019

Ministarstvo kulture odobrilo 110 tisuća kuna za vanjsko uređenje župne crkve

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu" za programe zaštite pokretnih kulturnih dobara prijavljeno je 353 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 52.922.919 kn. 

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje su uvrštena 236 programa u ukupnom iznosu od 10.363.054 kn.

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.

Crkva Gospe Karmelske župna je crkva smještena u središnjem dijelu zaštićene kulturnopovijesne cjeline Pirovac Iz dokumenata je poznato da je prvu crkvu izgradila obitelj Draganić 1506.g. koja je imala u posjedu Pirovac i agrarno zemljište. Temeljem baroknih stilskih elemenata koji je datiraju u 18.st. pretpostavlja se da je na mjestu dotadašnje male crkve izgrađena nova, veća i prostranija (sadašnja) crkva. Crkva je jednobrodna građevina s dubokom polukružnom apsidom. Zidove crkve su izgrađeni kamenom koji je ožbukan. Na jugozapadnom uglu crkve je prizidan zvonik.

Unutrašnjost objekta je uređena kroz zadnje dvije godine, te je preostala potreba za sanacijom objekta sa vanjske strane.
Potrebno je sanirati statički i konstruktivno vanjsko pročelje zajedno sa temeljima sa vanjske strane, a za tu namjenu odobreno je od strane Ministarstva kulture 110 tisuća kuna nositelju projekta, pirovačkoj Župi Gospe od Karmela.

„Raduju nas nova sredstva ministarstva za vanjski dio obnove naše župne crkve, kao i već ranije odobrenih 60 tisuća kuna za konzervatorske radove na Crkvi Sv. Jurja. Sigurno ćemo i u nadolazećim godinama nastaviti sa obnovom pirovačke kulturno-povijesne baštine.", rekao je načelnik Gulam.